Tipi zavodov in programov

Zavodi

Visokošolski zavodi: so univerze (ki jih sestavljajo fakultete in akademije – članice) in samostojni visokošolski zavodi, ki niso del univerz, delujejo pa kot visoke strokovne šole ali samostojne fakultete. V Sloveniji imamo 7 univerz (od tega 3 javne) in okoli 40 samostojnih visokošolskih zavodov.

Seznam zavodov in programov, kjer lahko pridodobite javno veljavno izobrazbo, se nahaja tukaj.

Vse podatke, povezane z vpisom in možnostmi študija, najdeš v vsakoletnem »Razpisu za vpis« in na portalu eVŠ.

Višje strokovne šole: so poseben del terciarnega izobraževanja, kjer potekajo dvoletni študijski programi, ki izobražujejo za poklicne standarde. Po načinu študija se višje šole precej razlikujejo od visokošolskih zavodov, imajo pa tudi študenti teh šol status študenta in vse pravice, ki od tam izhajajo.

Seznam zavodov in programov, kjer lahko pridodobite javno veljavno izobrazbo, se nahaja tukaj.

 

Programi

Študijske obveznosti se v študijskih programih ovrednotijo s kreditnimi točkami po ECTS. Posamezni letnik študijskega programa obsega 60 kreditnih točk.

 

Višješolski študijski programi: so zasnovani kot posebna oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani. Trajajo 2 leti in obsegajo 120 ECTS. Prav po tem se razlikujejo od visokošolskega študija.  Zakon ohranja pozitivne elemente višješolskega izobraževanja kot izrazito praktično usmerjenega študija, ki temelji na usklajenih in jasno definiranih potrebah delodajalcev. Kar 40 % programa je namenjenega praktičnemu usposabljanju v podjetjih. Programi omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe za delo v poklicih, navedenih v poklicnem standardu.

Poklicni standard na predlog zbornic oziroma pristojnih ministrstev določi minister, pristojen za delo. V njem so popisani poklici, tipična dela v posameznem poklicu in njihova zahtevnost.

Visokošolski strokovni študijski programi (1. stopnja, VS): študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Trajajo 3 leta in obsegajo 180 ECTS. Obvezen sestavni del teh študijskih programov je praktično izobraževanje v delovnem okolju.

Univerzitetni študijski programi (1. stopnja, UNI): študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnega dela. Trajajo 3 ali 4 leta in obsegajo 180 oz. 240 ECTS. Sestavni del teh programov je lahko tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju ali sodelovanje pri raziskovalnem delu.

Magistrski študijski programi (2. stopnja, MAG): študentom omogočajo poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Trajajo 1 ali 2 leti in obsegajo 60 oz. 120 ECTS. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.

Enoviti magistrski študijski programi: omogočajo študentom pridobitev in poglabljanje strokovnega znanja in usposobljenosti iz univerzitetnih in magistrskih programov. Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami – trajajo 5 let in obsegajo 300 ECTS. Glede razpisa za vpis, pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa se zanje uporabljajo določbe zakona za univerzitetne študijske programe prve stopnje. Enoviti magistrski študijski programi se lahko oblikujejo, če izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, izjemoma, če je tako določeno s posebnim predpisom, pa tudi za druge poklice v Republiki Sloveniji.

Doktorski študijski programi (3. stopnja, DR): študentom omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Trajajo 3 ali 4 leta in obsegajo 180 oz. 240 ETC. Obvezen sestavni del teh programov so tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge.

 

Povzeto po Zakonu o visokem šolstvu (ZViS – NPB 24).