Status študenta in pravice

Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu.

Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico.

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

 

Prenehanje statusa študenta

Status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (t. i. absolventski staž),
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (t. i. absolventski staž),
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

V primerih iz prve in druge alineje se lahko študent po zaključku študijskega programa odpove statusu študenta.

 

Trajanje statusa študenta

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V času študija lahko torej študent enkrat ponavlja letnik ali se enkrat prepiše (ne nujno v 1. letniku, lahko tudi kasneje) ali koristi t. i. absolventski staž.

V primerih iz četrte, pete in sedme alineje se študentu iz upravičenih razlogov (bolezen, izredne socialne okoliščine) status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

 

Druge pravice

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če:

 • niso v delovnem razmerju ali
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma
 • niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Študenti imajo pravico preko svojih predstavnikov sodelovati pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov – način je podrobneje določen s statutom zavoda. Vsak študent pa ima pravico voliti dekana oz. rektorja na svojem visokošolskem zavodu.