Zoisove štipendije

 

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.  Dodeljuje jo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Zoisovo štipendijo lahko v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (glej zavihek Štipendije) in je dosegel vsaj en izjemen dosežek ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijaka v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja, ali
  • imel v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10 – za dijaka od vključno drugega letnika dalje, ali
  • je zlati maturant ali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4, 10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja, ali
  • je imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali je bil v  višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen  med najboljših 5 % v svoji generaciji – za študente od drugega letnika dalje, ali
  • je dosegel izjemne dosežke.

V primeru, da je vlagateljev več kot je razpoložljivih sredstev, se izvede rangiranje. Izpolnjevanje vstopnega pogoja za Zoisovo štipendijo torej še ne pomeni pridobitve Zoisove štipendije. Ko posameznik odda vlogo, tekmuje za omejeno število Zoisovih štipendij tekmuje z ostalimi kandidati (glede na obseg razpoložljivih sredstev).

 

Zoisova štipendija brez dodatkov znaša:

Študij v RSŠtudij v tujini
Dijaki122,88245,76
Študenti143,36286,72

 

Pridobitev Zoisove štipendije od šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje vlagatelji uveljavljajo po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). Ti vlagatelji so vsi, ki:

  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz osnovne v srednjo šolo, iz srednje šole na študij itd., ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, ali
  • se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala

Uveljavljanje nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije se razlikuje glede na to, ali je štipendist štipendijo za izobraževalni program pridobil:

  • po starem (ZŠtip), torej do vključno šolskega ali študijskega leta 2013/2014: Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za vsako šolsko oziroma študijsko leto se objavi na spletnih straneh sklada vsako leto v mesecu juniju.
  • po novem zakonu (ZŠtip-1), torej od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje. Štipendisti  morajo sami poskrbeti za pravočasno vložitev vloge za nadaljnje prejemanje štipendije. Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu vsako leto do 31.8. (za dijake)  oziroma do 30.9. (za študente).

 

Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Zoisovo štipendijo za študij v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije tudi, če se izobražuje v tujini  na izobraževalni ustanovi, ki je v skladu s predpisi države izobraževanja akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.
V primeru izobraževanja v tujini, se štipendija lahko izplača v enkratnem znesku za posamezno šolsko ali študijsko leto.

 

Več informacij dobite na spletni strani MDDSZ in spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.