Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.  Dodeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Zoisovo štipendijo lahko v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (glej zavihek Štipendije) in je dosegel vsaj en izjemen dosežek ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

 • ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,70 – za dijaka v prvem letniku neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja, ali
 • imel v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10 – za dijaka od vključno drugega letnika dalje, ali
 • je zlati maturant ali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4, 10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja, ali
 • je imel v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali je bil v  višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen  med najboljših 5 % v svoji generaciji – za študente od drugega letnika dalje, ali
 • je dosegel izjemne dosežke.

V primeru, da je vlagateljev več kot je razpoložljivih sredstev, se izvede rangiranje. Izpolnjevanje vstopnega pogoja za Zoisovo štipendijo torej še ne pomeni pridobitve Zoisove štipendije. Ko posameznik odda vlogo, tekmuje za omejeno število Zoisovih štipendij tekmuje z ostalimi kandidati (glede na obseg razpoložljivih sredstev).

 

Zoisova štipendija brez dodatkov znaša:

Študij v RS Študij v tujini
Dijaki 122,88 245,76
Študenti 143,36 286,72

 

Dodatki

Dodatek za bivanje

Dodatek za bivanje znaša 81,92 evrov in pripada dijaku ali študentu, ki:

 • ima stalno bivališče oddaljeno od kraja izobraževanja več kot 25 km,
 • če je strošek najema najmanj 65 evrov na mesec, ter štipendist ali njegovi starši niso lastniki nepremičnine v kraju izobraževanja
 • če ne prejema subvencije za bivanje v študentskem domu ali zasebniku in nima sklenjene pogodbe o bivanju v dijaškem domu, ki je skladna s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.

Izpolnjevanje pogojev se preveri ob prvi dodelitvi dodatka za bivanje in ob spremembi začasnega prebivališča štipendista (torej avtomatično podaljševanje). Študenti lahko uveljavljajo pravico do dodatka za bivanje tudi po tem, ko so že pridobili štipendijo. 

Štipendist kateremu je dodeljena državna štipendija in dodatek za bivanje ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice, je pa upravičen do letne subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec.

Več informacij o uveljavljanju dodatka k štipendiji za bivanje.

 

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 51,20 evrov in pripada štipendistu, ki:

 • mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (staršu je priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo),
 • je usmerjen v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom.

 

Pridobitev Zoisove štipendije

Od šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje vlagatelji uveljavljajo po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). Ti vlagatelji so vsi, ki:

 • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz osnovne v srednjo šolo, iz srednje šole na študij itd., ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, ali
 • se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala

Za uveljavljanje nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije morajo štipendisti sami poskrbeti za pravočasno vložitev vloge za nadaljnje prejemanje štipendije. Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu vsako leto do določenega datuma.

Štipendist lahko prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Roki

Dijaki in študenti bodite pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Vlogo oddate na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021  je za študente ponedeljek, 7. 10. 2020.

Rok za oddajo vlog za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip – stari zakon) je za študente ponedeljek, 7. 10. 2020.

Štipendisti, ki ste Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 ne prehajate na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morate vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.

 

Zoisova štipendija za študij v tujini

Zoisovo štipendijo za študij v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije tudi, če se izobražuje v tujini  na izobraževalni ustanovi, ki je v skladu s predpisi države izobraževanja akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe. V primeru izobraževanja v tujini, se štipendija lahko izplača v enkratnem znesku za posamezno šolsko ali študijsko leto.

 

Več informacij dobite na spletni strani MDDSZ in spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.