Prispevki

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je od 1.2.2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaradi česar se od te vrste dela plačujejo polni prispevki (15,5 % dijaka ali študenta in 8,85 % delodajalca), dijakom in študentom pa so priznane tudi sorazmerne pravice iz tega naslova (glej zavihek pokojninska doba).

Od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se plačuje tudi poseben prispevek za zdravstveno zavarovanje od dohodka pridobljenega z opravljanjem določenih oblik dela v skladu s 55.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (6,36 %), ki pa gre pri tej obliki dela v breme delodajalca. Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje po 55.a členu ZZVZZ zavarovancem ne daje dodatnih pravic, torej se še vedno zavarovani kot vzdrževani družinski člani ali kot samoplačniki (po 26. letu).

V 2015 se je spremenila tudi oblika prispevka za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki se ne plačuje več v obliki pavšala, ampak v deležu od zaslužka dijaka ali študenta (0,53%).

Osnova za plačilo prispevkov je znesek na napotnici, točneje “vsako posamezno plačilo za opravljeno začasno in občasno delo, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino”.

Pri plačilu prispevkov pa se od 1. 2. 2024 naprej upoštevajo normirani stroški v višini 10%, zato se je od tega datuma naprej znižala stopnja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.  Pristojnost glede nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov ima Finančna uprava RS (FURS).

Ureditev od 1. 2. 2015
Delež obremenitveZnesek
Napotnica100,00 €
DELODAJALEC
Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, posredniki)16,00%16,00 €
Dodatna koncesijska dajatev (študentski domovi)2,00%2,00 €
Prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni0,48%0,48 €
Prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje7,97%7,97 €
Prispevek za zdravstveno zavarovanje5,72%5,72 €
DIJAK/ŠTUDENT
Prispevki zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje13,95%13,95 €
Izplačilo študentu86,05 €
Strošek delodajalca32,17%132,17 €

 

Koncesijska dajatev

Od opravljenega študentskega dela delodajalci plačujejo koncesijsko dajatev. Višina koncesijske dajatve se je zaradi vključitve prispevkov za socialna zavarovanja v letu 2015 znižala iz 23 % na 16 %. Sredstva iz koncesijske dajatve se namenjajo za štipendije (8,41 %), delovanje Študentske organizacije Slovenije (3,795 %) in kritje stroškov organizacij za posredovanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (3,795 %). Od študentskega dela se plačuje tudi dodatna koncesijska dajatev (študentski domovi) v višini 2 %.

 

Zadnja posodobitev: februar 2024.