Državne štipendije

Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo glede na prebivališče vlagatelja.

Seznam Centrov za socialno delo. 

 

Oddaja vloge

Dijaki in študentje lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddate vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev vam štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto. Prvo vlogo je treba oddati na pristojni center za socialno delo.

Študentje vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu septembru, da boste, v primeru izpolnjevanja pogojev, do državne štipendije upravičeni s 1. oktobrom, tj. začetkom študijskega leta. Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije vam ni treba vložiti vloge, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije (napredovanje v višji letnik na isti ravni izobraževanja) odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti. 

Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.

Vlogo morate oddati za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja. V kolikor ste torej kot dijak oz. študent v letošnjem letu zaključili posamezno raven izobraževanja in se s šolskim oziroma študijskim letom 2020/2021 vpisujete v višjo raven izobraževanja, morate ponovno oddati novo vlogo za dodelitev državne štipendije.

Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v naslednje dohodkovne razrede (od 1. 7. 2019):

Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek 
na osebo (v eurih)
Osnovna višina za upravičenca 
do 18 let starosti (v eurih)
Osnovna višina za upravičenca 
nad 18 let starosti (v eurih)
1
do 313,37
97,28
194,56
2
od 313,38 do 376,05
81,92
163,84
3
od 376,06 do 438,72
66,56
133,12
4
od 438,73 do 553,63
51,20
102,40
5
od 553,64 do 668,53
35,84
71,68

Dohodki in premoženje, ki se upoštevajo

 

Dodatki

K štipendiji se v primeru upravičenosti dodeli tudi naslednji dodatki: dodatek za bivanje, dodatek za uspeh ali dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. 

 

Dodatek za bivanje

Dodatek za bivanje znaša 81,92 evrov in pripada dijaku ali študentu, ki:

  • ima stalno bivališče oddaljeno od kraja izobraževanja več kot 25 km,
  • če je strošek najema najmanj 65 evrov na mesec, ter štipendist ali njegovi starši niso lastniki nepremičnine v kraju izobraževanja
  • če ne prejema subvencije za bivanje v študentskem domu ali zasebniku in nima sklenjene pogodbe o bivanju v dijaškem domu, ki je skladna s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov.

Izpolnjevanje pogojev se preveri ob prvi dodelitvi dodatka za bivanje in ob spremembi začasnega prebivališča štipendista (torej avtomatično podaljševanje). Študenti lahko uveljavljajo pravico do dodatka za bivanje tudi po tem, ko so že pridobili štipendijo. 

Štipendist kateremu je dodeljena državna štipendija in dodatek za bivanje ni upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice, je pa upravičen do letne subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec.

Več informacij o uveljavljanju dodatka k štipendiji za bivanje.

 

Dodatek za uspeh

Dodatek za uspeh se dodeljuje samo pri državni štipendiji

Do dodatka za uspeh ni upravičen štipendist v prvem letniku izobraževalnega programa, razen na prehodu iz srednje poklicne na poklicno-tehniško izobraževanje in na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja

Do dodatka za uspeh je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno:

Razred Povprečna ocena študenta

Višina dodatka za uspeh

(v eurih)

1 od vključno 8,00 do vključno 8,25 17,41
2 nad 8,25 do vključno 8,50 22,53
3 nad 8,50 do vključno 9,00 30,72
4 nad 9,00 40,96

Dodatek za uspeh študentu ne pripada, če je v predhodnem študijskem letu prejel manj kot tri številčno izražene ocen.

 

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 51,20 evrov in pripada štipendistu, ki:

  • mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (staršu je priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo),
  • je usmerjen v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbemin standardom.

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja državne štipendije v novem šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, pogoj glede cenzusa in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo.

 

Rok za oddajo vloge

Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Za nadaljnje prejemanje štipendije ni potrebno več oddati vloge. Če dijak ali študent uveljavlja dodatek za bivanje ali dodatek za uspeh, pa je potrebno dokazila (npr. kopija indeksa) še vedno predložiti oziroma poslati na pristojni center za socialno delo.

OPOZORILO: ko gre za prehod iz I. stopnje na II. stopnjo ali za prehod PTI- poklicno tehniško izobraževanje (3+2) je potrebno vlogo na novo oddati, saj gre v tem primeru za novo vlogo in ne za nadaljnje prejemanje državne štipendije.

Državno štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku, vendar največ do višine dvanajstih mesečnih štipendij, če se štipendist izobražuje v tujini. Državno štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov štipendij za šolsko oziroma študijsko leto tudi v primeru, če štipendist konča izobraževanje prej, kot je določeno z učnim ali študijskim programom (torej ne v času absolventskega staža).

 

Podrobneje so pogoji, in dodatki, trajanje štipendiranja ipd. obrazloženi na spletni strani MDDSZ.