Študenti s pos. potrebami

 

Slovenska visokošolska zakonodaja do nedavnega ni enotno definirala skupin študentov s posebnim statusom (invalidi, šporniki, umetniki …) in njihovih pravic, kot ot velja za predhodne ravni izobraževanja.

Na ŠOS smo zato v letu 2017 spisali predlog zakona, s katerim bi položaj za te skupine študentov enotno, pregledno in pravično uredili. ZUPŠ je tako posegel v ZVIS in 69.a členu določil, da so:

  • študenti s posebnimi potrebami slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
  • študenti s posebnim statusom vrhunski športniki, študenti priznani umetniki ter drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj. Študenti s posebnim statusom so tudi študenti, ki v času študija postanejo starši.

Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom so upravičeni do:

  • ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa,
  • prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov iz prvega odstavka 69. člena tega zakona.

Postopke in podrobnejši način izvrševanja pravic iz prejšnjega odstavka bo določil minister, pristojen za visoko šolstvo. Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom bodo lahko uveljavljali pravice iz 69.a člena ZVIS od vpisa v študijskem letu 2019/2020.

Trenutno status pridobite na vašem visokošolskem zavodu, pod pogoji, ki jih ta določi.