Študentske družine

 

Študentske družine so posebna vrsta družin, kjer je mama (ali tudi oče) še študent/-ka, torej še nezaposlen/-a in šele na poti do materialne samostojnosti in neodvisnosti.

Status študentskih družin je od leta 2017 opredeljen v ZVIS (69.a člen). Mamicam študentkam pripadajo tudi ugodnosti, ki pripadajo vsem mamicam, ne glede na to, ali imajo status študentke ali ne. Te ugodnosti so: otroški dodatek, pomoč za opremo novorojenca in eno leto starševskega dodatka.

Glede študija pa študentkam oz. študentom, ki v času študija postanejo starši, pripada dodatno študijsko leto za vsakega živorojenega otroka, kar zagotavlja 70. člen Zakona o visokem šolstvu.

Vsaka študentska družina je upravičena do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov na mesec, če pa ima družina dva otroka je upravičena do 20 dodatnih subvencioniranih obrokov.

Kot starš študent si opravičen tudi do nekaterih ugodnosti pri bivanju v študentskih domovih. Ena od ugodnosti je ta, da ne glede na rok za oddajo prošenj za sprejem v študentski dom lahko za sprejem zaprosi študentska družina, če je bil otrok rojen po določenem roku (prav tako tudi zaradi kakšnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj družine in so se zgodili po tem roku).

Denarni prejemki

Do njih je upravičen eden izmed staršev po rojstvu otroka:

a) Otroški dodatek: to je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Višina zneska je odvisna od uvrstitve družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Pogoj za pridobitev pravice je prijavljeno prebivališče otroka v Sloveniji. Vlogo za pridobitev otroškega dodatkaoddaš na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

b) Starševski dodatek: denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila (ki je vezano na plačilo prispevkov, torej zaposlitev). Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni (če se ga uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka). Vlogo za pridobitev starševskega dodatka oddaš na krajevno pristojnem Centru za socialno delo. Starševski dodatek znaša 258,09 EUR mesečno za otroke, rojene po 1. januarjem 2020.

c) Pomoč ob rojstvu otroka: enkraten denarni prejemek, ki je namenjen nakupu opreme za novorojenčka. Starša lahko izbirata med paketom (oprema za novorojenčka), prejemek pa se lahko izplača tudi v denarni obliki. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 €.

Zaradi ukrepov varčevanja, ki so bili sprejeti v času gospodarske krize, je bila do leta 2018 pravica do pomoči ob rojstvu otroka omejena s premoženjskim cenzusom – povprečni mesečni dohodek na osebo ni smel presegati 64% neto povprečne plače. S 1. januarjem 2018 pa je pravica do pomoči ob rojstvu otroka ponovno postala univerzalna, kar pomeni, da jo bodo dobili vsi starši novorojenčkov, ne glede na njihov dohodek. Pravico uveljavlja ali mati ali oče z Vlogo za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka na Centru za socialno delo (o njej bodo odločali po rojstvu otroka).

d) Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo:namenjen je kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi varstva in nege otroka, ki je hudo bolan, telesno prizadet ali z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Za dodatek zaprosiš na Centru za socialno delo v kraju stalnega prebivališča z Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka.

 

Vsak starš študent pa lahko na Centru za socialno delo zaprosi tudi za denarno socialno pomoč, ki je urejena v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki zase in za svoje družinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morejo vplivati. Med takšne razloge spada tudi materinstvo v času rednega študija. Ker so študente do 26. leta starosti v času študija (ko imajo status študenta) skladno z zakonom dolžni preživljati starši, si moraš najprej urediti preživnino s strani staršev, šele nato lahko zaprosiš za denarno socialno pomoč. Več informacij…

 

Pomembne povezave: