Predstavitev ŠOS

 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentk in študentov ter se kot taka zavzema za uresničevanje in varovanje njihovih interesov in potreb na slovenskih fakultetah, akademijah, visokih in višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih v tujini.

Z novo državo je ŠOS leta 1994 dobila tudi novo pravno podlago z Zakonom o skupnosti študentov (ZSkuS), s polnim zagonom pa se je ideja o enotnem zastopanju študentov na nacionalni ravni začela uresničevati po sprejetju nove Študentske ustave novembra 2002. V skladu s Študentsko ustavo se v ŠOS združujejo študentske organizacije univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, študentske organizacije lokalnih skupnosti ter interesne oblike povezovanja študentov. Trenutno ŠOS tako vključuje Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem in Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

Vsaka organizacija članica ŠOS sooblikuje delovanje krovne organizacije skozi imenovanje in aktivno participacijo svojih predstavnikov v organih ŠOS, obenem pa skrbi za uspešno uresničevanje študentskih interesov na lastni univerzitetni oziroma lokalni ravni. ŠOS si kot krovna nacionalna študentska organizacija prizadeva vplivati zlasti na izboljšanje študijskih razmer in možnosti za študij, socialnega položaja študentov ter razvoj obštudijskih in interesnih dejavnosti. Te cilje uresničuje predvsem z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju nacionalne politike in programov na področju visokošolskega izobraževanja, štipendiranja, študentskega bivanja, študentskega dela itd. Veliko pozornosti posveča tudi problematiki zdravstvenega varstva študentov in zaposlovanju mladih diplomantov. Študentje sodelujejo z Vlado RS pri reševanju študentske problematike  predvsem preko Sveta Vlade RS za študentska vprašanja,  Sveta Vlade RS za mladino, njunih delovnih skupinah, članstvu v nadzornem svetu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, skupščini ZPIZ itd.

Pri urejanju posameznih vprašanj je sodelovanje najaktivnejše z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Da bi bilo uresničevanje na nacionalni ravni sprejetih odločitev kar se da učinkovito, uspešno in hitro tudi na univerzitetni in lokalni ravni, študentske organizacije univerz in študentski klubi njihovo izvajanje na teh ravneh usklajujejo v okviru organov ŠOS. Hkrati se intenzivno povezujemo tudi s študentskimi sveti univerz ter drugimi pomembnimi študentskimi telesi in združenji, tudi na mednarodni ravni, npr. v okviru ESU.