Pravna podlaga, dokumenti in podrobna pojasnila

 

Obstoječo ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov opredeljuje Zakon o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti – ZZZPB. Kljub temu da je 1. januarja 2011 v veljavo stopil Zakon o urejanju trga dela – ZUTD, ki je nasledil Zakon o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti, je še vedno ostal v veljavi del, ki ureja študentsko delo, in sicer od 5. do 8. člena. Pravno podlago na tem področju pa dopolnjuje še Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Višino koncesijske dajatve in njeno delitev ter minimalno bruto urno postavko določa Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF. Dodatno koncesijsko dajatev opredeljuje Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov – ZDKDPŠ. Za obračun in nakazovanje koncesijske in dodatne koncesijske dajatve minister, pristojen za finance, izda Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve.

Navedeni predpisi predstavljajo temeljni pravni okvir na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Pri opravljanju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, izvajanju dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ali uporabi začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, pa se seveda pojavljajo tudi vprašanja, ki jih neposredno ali posredno urejajo drugi predpisi, kot so npr. Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1, Zakon o dohodnini – ZDoh-2, itd.

 

Zakonodaja

 

Podrobna pojasnila in navodila na področju študentskega dela

 

Zadnja posodobitev: februar 2021.