Študentski domovi

 

Najbolj ugodno je bivanje v študentskih domovih. Ker pa v nekaterih študijskih središčih (trenutno Ljubljana in Primorska) ni dovolj mest v študentskih domovih, država nudi tudi subvencijo za bivanje pri zasebniku.

Mesečna subvencija za bivanje v študijskem letu 2018/19 znaša:

 • 21,5 evrov na študenta za bivanje v javnih študentskih domovih in
 • 32 evrov na študenta za bivanje v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih (skupaj z odvedenimi dajatvami po Zakonu o dohodnini pa znaša 21,5 €).

 

Subvencijo za bivanje lahko pridobijo študenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
 • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj 3 dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
 • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v RS v istem obdobju (letošnji cenzus je 2.440,43 evrov bruto).
 • imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija (izjemoma manj, če ima študent do postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali če živi v posebno težkih socialnih in/ali zdravstvenih razmerah),
 • niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali če živi v posebno težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah.

 

Pravica do subvencioniranega bivanja in dodatka za bivanje k štipendijam

Pravici do subvencioniranega bivanja in dodatka za bivanje k štipendijam se izključujeta. Študent se sam odloči, katero ugodnost bo koristil oziroma katera pravica je zanj ugodnejša ter katero vlogo/prošnjo bo oddal pri pristojnem organu.

 

Če ste študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, so pogoji, ki jih morate izpolnjevati naslednji:

 • pridobljen status osebe z mednarodno zaščito,
 • pridobljen status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
 • niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niste poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niste prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2017/2018«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Vloga in vsa potrebna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh študentskih domov.

 

Koliko časa velja subvencija za bivanje?

Subvencija za bivanje se dodeli za študijsko leto. Pri dodeljevanju subvencije se upošteva, da se posamezniku subvencije lahko dodelijo za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. Študent lahko prejme subvencijo tudi v času absolventskega staža, če ima urejen status študent.

Če je posamezen študent vzporedno vpisan na več študijskih programov, se kot merodajen upošteva študijski program, na katerega je bil študent vpisan ob začetku prejemanja subvencije.

Če študent v subvencioniranje bivanja vstopi v višjem letniku se le-to sorazmerno skrajša glede na to, kateri letnik študent obiskuje, ko je zanj subvencija prvič podeljena.

 

Kje in kdaj se odda prošnja za subvencionirano bivanje?

Prošnjo za subvencionirano bivanje študent odda preko e-obrazca na portalu eVŠ.

Rok za oddajo prošnje za študijsko leto 2020/2021 je 17. avgust 2020.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, lahko pa se prijavi:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Takrat mora po pošti priporočeno poslati ali osebno oddati še tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti.
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom).

 

Prošnjo za sprejem vložijo kandidati, ki v prejšnjem študijskem letu niso bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo, kandidati, ki so po lastni volji prekinili nastanitveno pogodbo, in tisti, ki v prejšnjem študijskem letu pridobljene pravice do subvencioniranega bivanja niso koristili, idr. Ker je po navadi prijav na razpise več, kot je prostih postelj v študentskih domovih, se oblikuje informativna prednostna lista, ki je objavljena 30 dni po preteku roka za prijave. Na njej so razvrščeni vsi tisti, ki jim je bila prošnja odobrena, poleg pa je naveden še predviden termin vselitve. Zgodi se lahko, da študent dobi poziv za vselitev v študentski dom med študijskim letom.

Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo kandidati, ki so v prejšnjem študijskem letu bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili oziroma niso prekinili nastanitvene pogodbe. Študenti, nastanjeni v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo ter tudi lastniki stanovanj morajo vsako leto svoj status podaljšati.

Prijava na razpis je bistvenega pomena. Načeloma osebi, ki zamudi rok, preostane le, da vloži prošnjo tekom leta. Vendar bo prošnja odobrena le, če oseba predloži ustrezna dokazila pristojnih organov o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju.

V primeru da študent prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja ne odda, se je primoran izseliti iz študentskega doma. Študentski domovi lahko objavijo ponovni razpis za subvencijo tudi tekom leta, na katerega se lahko prijavijo vsi zamudniki. Zato naj študentje, ki so zamudili rok za oddajo v avgustu, redno spremljajo spletno stran študentskih domov.

 

Več podatkov o razpisu in postopku uveljavljanja subvencije za bivanje je na spletni strani MIZŠ in portalu e-VŠ.

 

Kontakti za pomoč

Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
p.p. 99
1001 Ljubljana

telefon
e-pošta

 

Visokošolsko središče v Mariboru
Univerza v Mariboru, Študentski domovi
Pisarna za študentske domove
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
telefon
e-pošta

 

Visokošolsko središče v Kopru
Univerza na Primorskem, Študentski domovi
Pisarna za študentske domove
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
e-pošta
telefon

 

 

Zadnja posodobitev: september 2020.