Državne štipendije

 

Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin. Dodeljujejo jih Centri za socialno delo glede na prebivališče vlagatelja.

Seznam Centrov za socialno delo. 

 

Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v naslednje dohodkovne razrede:

dohodkovni razrediPovprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih)osnovni znesek državne štipendije v evrih za polnoletneosnovni znesek za mladoletnega dijaka
1do 309,0519095
2od 309,06 do 370,8616080
3od 370,87 do 432,6713065
4od 432,68 do 545,9810050
5od 545,99 do 576,897035

Dohodki in premoženje, ki se upoštevajo.

 

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja državne štipendije v novem šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, pogoj glede cenzusa in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo.

Državna štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža (podaljšan študentski status) do diplome le v primeru štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto. Če je štipendist na študijskem programu prve stopnje prejemal štipendijo za dodatno študijsko leto ali podaljšan študentski status manj kot eno leto, je na študijskem programu druge stopnje upravičen do štipendije za dodatno študijsko leto ali podaljšan študentski status za preostale mesece do celotne dobe 12 mesecev. Do izteka absolventskega staža oziroma do izteka podaljšanega absolventskega staža je štipendist dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja (diplomo).

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu – državljanu RS – pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.

Študenti naj VLOGO ZA DODELITEV DRŽAVNE ŠTIPENDIJE VLOŽIJO V MESECU SEPTEMBRU, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Državno štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku, vendar največ do višine dvanajstih mesečnih štipendij, če se štipendist izobražuje v tujini. Državno štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku v višini preostalih zneskov štipendij za šolsko oziroma študijsko leto tudi v primeru, če štipendist konča izobraževanje prej, kot je določeno z učnim ali študijskim programom (torej ne v času absolventskega staža).

 

Podrobneje so pogoji, in dodatki, trajanje štipendiranja ipd. obrazloženi na spletni strani MDDSZ.

 

 

Zadnja posodobitev: junij 2018.