Razpisi

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Pravilnika o Razsodišču Študentske organizacije Slovenije (PraRaz-3) objavljam

 

JAVNI POZIV K PRIJAVI

ZA PREDSEDNIKA RAZSODIŠČA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE (M/Ž)

 

Predsednik Razsodišča Študentske organizacije Slovenije vodi in predstavlja razsodišče.

Pogoji za predsednika Razsodišča Študentske organizacije Slovenije so:

  • diploma pravne fakultete;
  • ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
  • ne sme biti v delovnem razmerju s ŠOS ali z njenimi organizacijskimi oblikami ali s pravnimi osebami, katerih ustanoviteljice ali soustanoviteljice so ŠOS ali    njene organizacijske oblike.

Popolna kandidatura mora vsebovati:

  • življenjepis;
  • fotokopijo diplomske listine, s katero izkazuje zahtevano izobrazbo;
  • izvirnik potrdila o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.

Predsednika Razsodišča ŠOS izvolijo člani Razsodišča ŠOS z dvotretjinsko (2/3) večino vseh članov. Mandat predsednika Razsodišča ŠOS je dve (2) leti.

Popolne kandidature morajo biti poslane najkasneje do vključno 06. 10. 2022 po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZSODIŠČE«, in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

Razsodišče ŠOS bo v osmih (8) dneh po zaključenem postopku po elektronski pošti obvestilo neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.

 

Ljubljana, 28. september 2022

Študentska organizacija Slovenije

Rok Petrič l.r.

Generalni sekretar