Razpisi

Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije objavlja naslednji

POZIV K ODDAJI KANDIDATUR ZA PREDSEDNICO/PREDSEDNIKA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

Predsednik Študentske organizacije Slovenije predstavlja Študentsko organizacijo Slovenije v skladu z navodili Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

Pogoji za predsednico/predsednika Študentske organizacije Slovenije so:

 • status študentke oziroma študenta;
 • kandidat(-ka) ne sme biti član(-ica) izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

Kandidatura mora vsebovati:

 • življenjepis kandidatke oziroma kandidata;
 • originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2023/24;
 • izjava o članstvu v izvršilnih organih političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh;
 • program dela predsednice oziroma predsednika v mandatnem obdobju 2024/2025.

Funkcija predsednice oziroma predsednika ŠOS je nezdružljiva z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah.

Predsednika Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo enega leta.

Kandidature morajo biti poslane najkasneje do ponedeljka, 12. 2. 2024, po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana s pripisom NE ODPIRAJ – KANDIDATURA in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

Predsedstvo ŠOS bo na seji izbralo kandidata, ki ga bo predlagalo v imenovanje Skupščini ŠOS.

Predsedstvo ŠOS bo v osmih (8) dneh po zaključenem postopku po elektronski pošti obvestilo neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.


Na podlagi 25. in 73. člena Zakona o delovnih razmerjih ter 52. člena Študentske ustave, objavlja Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije naslednji

RAZPIS ZA GENERALNEGA SEKRETARJA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE (M/Ž)

Generalni sekretar organizira in vodi poslovanje Študentske organizacije Slovenije, vodi delo strokovnih služb in je odgovoren za strokovnost dela Študentske organizacije Slovenije, ter jo zastopa v pravnem in finančnem prometu v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu z:

 • členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1);
 • Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), v kolikor niso državljani Republike Slovenije oz. izenačeni državljani držav članic Evropske unije.

Kandidat ne sme biti član(-ica) izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh. Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.

Popolna kandidatura mora vsebovati:

 • življenjepis kandidatke oziroma kandidata;
 • fotokopijo osebnega dokumenta;
 • izjava o članstvu v izvršilnih organih političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh;
 • soglasje za pridobitev dokazil o nekaznovanosti iz uradnih evidenc.

Funkcija Generalnega sekretarja ŠOS je nezdružljiva z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah.

Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo dveh let.

Popolne kandidature morajo biti poslane najkasneje do ponedeljka, 12. 2. 2024, po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana s pripisom NE ODPIRAJ – KANDIDATURA in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

Predsedstvo ŠOS bo na seji izbralo kandidata, ki ga bo predlagalo v imenovanje Skupščini ŠOS.

Predsedstvo ŠOS bo v osmih (8) dneh po zaključenem postopku po elektronski pošti obvestilo neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.


Poziv h kandidaturi za člana/članico Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter sklepov 11. korespondenčne seje predsedstva ŠOS poziva vse zainteresirane kandidate/kandidatke h kandidaturi za mesto člana/članice Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Prosto je eno (1) mesto, in sicer za mandatno obdobje dveh let.

Kandidatura mora vsebovati: prijavo oz. motivacijsko pismo, življenjepis kandidata/kandidatke in originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2023/24. Kandidatura brez katere od navedenih prilog se šteje za nepopolno.

Rok za oddajo kandidatur je: petek, 9. februar 2024. Kandidatura se pošlje po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana (s pripisom: Kandidatura NAKVIS – NE ODPIRAJ) IN po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si (zadeva sporočila: Kandidatura NAKVIS – NE ODPIRAJ).

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature se zavrže.

Formalni pogoji za imenovanje so določeni z zakonom (ZViS) in Sklepom o ustanovitvi NAKVIS. Izpolnjevanje pogojev kandidat izkaže s popolno kandidaturo in uspešno opravljenim razgovorom pred strokovno komisijo. O datumu in uri razgovora bodo kandidati obveščeni naknadno.

 

Študentska organizacija Slovenije

Marike Grubar, l. r.

predsednica


Na podlagi 38. člena Študentske Ustave (ŠU-4) Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), 3., 7. in 9. členom Pravilnika o ustanavljanju novih organizacijskih oblik ŠOS 1 (26.4.2023 in 23.5.2023), Nadzorna komisija ŠOS (NK ŠOS) s sklepom izdaja:

Razpis volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije MLC – Fakultete za management in pravo Ljubljana, Ljubljana (ŠOMLC).

Kandidacijska lista za volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije MLC – Fakultete za management in pravo Ljubljana, Ljubljana (ŠOMLC) je na voljo tu.

RAZGLAS URADNIH REZULTATOV VOLITEV za prve volitve poslancev Študentskega zbora Fakultete za management in pravo (MLC) pa je na voljo tu.

 

NK ŠOS prav tako izdaja Razpis volitev poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Nova Gorica (ŠONU).

Kandidacijska lista za volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Nova Gorica (ŠONU) je na voljo tu.

RAZGLAS URADNIH REZULTATOV VOLITEV za prve volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Nova Gorica je na voljo tu.

RAZGLAS URADNIH REZULTATOV VOLITEV za prve volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Kranj je na voljo tu.

RAZGLAS URADNIH REZULTATOV VOLITEV za prve volitve poslancev Študentskega zbora Študentske organizacije Nove Univerze, Ljubljana je na voljo tu.