Razpisi

 Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije je v ponedeljek, 17. januarja 2022 sprejelo naslednji

POZIV K ODDAJI KANDIDATUR ZA PREDSEDNICO/PREDSEDNIKA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

Predsednik Študentske organizacije Slovenije predstavlja Študentsko organizacijo Slovenije v skladu z navodili Predsedstva Študentske organizacije Slovenije in Skupščine Študentske organizacije Slovenije.

Pogoji za predsednico/predsednika Študentske organizacije Slovenije so:
• status študentke oziroma študenta;
• pisna podpora vsaj ene organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije;

Kandidat ne sme biti član(-ica) izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

Popolna kandidatura mora vsebovati:
• življenjepis kandidatke oziroma kandidata;
• originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2021/22;
• podporno pismo vsaj ene izmed organizacijskih oblik ŠOS;
• program dela predsednice oziroma predsednika v mandatnem obdobju 2022/2023;
• izjava o članstvu v izvršilnih organih političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

Funkcija predsednice oziroma predsednika ŠOS je nezdružljiva z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah.

Predsednika Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo enega leta.

Popolne kandidature morajo biti poslane najkasneje do petka, 28. 1. 2022, po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana s pripisom NE ODPIRAJ – KANDIDATURA in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

Predsedstvo ŠOS bo na seji izbralo kandidata, ki ga bo predlagalo v imenovanje Skupščini ŠOS.

 


 

Na podlagi 25. in 73. člena Zakona o delovnih razmerjih ter 52. člena Študentske ustave, objavlja Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije naslednji

 

RAZPIS ZA GENERALNEGA SEKRETARJA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE (M/Ž)

 

Generalni sekretar organizira in vodi poslovanje Študentske organizacije Slovenije, vodi delo strokovnih služb in je odgovoren za strokovnost dela Študentske organizacije Slovenije, ter jo zastopa v pravnem in finančnem prometu v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu z:

  • členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1);
  • Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), v kolikor niso državljani Republike Slovenije oz. izenačeni državljani držav članic Evropske unije.

Kandidat ne sme biti član(-ica) izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh. Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.

Popolna kandidatura mora vsebovati:

  • življenjepis kandidatke oziroma kandidata;
  • fotokopijo osebnega dokumenta;
  • izjava o članstvu v izvršilnih organih političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh;
  • soglasje za pridobitev dokazil o nekaznovanosti iz uradnih evidenc.

Funkcija Generalnega sekretarja ŠOS je nezdružljiva z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah.

Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo dveh let.

Popolne kandidature morajo biti poslane najkasneje do petka, 28. 1. 2022, po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana s pripisom NE ODPIRAJ – KANDIDATURA in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

Predsedstvo ŠOS bo na seji izbralo kandidata, ki ga bo predlagalo v imenovanje Skupščini ŠOS.

Predsedstvo ŠOS bo v osmih (8) dneh po zaključenem postopku po elektronski pošti obvestilo neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.