Nekdanji predsedniki

Andrej Pirjevec

Andrej Pirjevec je rojen leta 1998 in prihaja iz Kopra. Za pravice sovrstnikov se zavzema že od svojih dijaških let, ko je deloval v dijaški skupnosti Gimnazije Koper ter v obalni dijaški skupnosti, prav tako pa bil član sveta zavoda Gimnazije Koper. V študentskem obdobju je deloval kot član predsedstva ŠOS ter v Medgeneracijski koaliciji Slovenije (MeKOS), od leta 2020 pa je tudi član sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Ob izvolitvi je dejal, da se zaveda dejstva, da je ŠOS izrazito heterogena organizacija, saj predstavlja 54 organizacijskih oblik iz različnih geografskih delov  države in različnih socialno-ekonomskih okolij, zaradi česar težav ni mogoče naslavljati enoznačno. Prav zato bo stremel k temu, da bo ŠOS v prihodnosti lahko deloval enotno, se znal postaviti naproti odločevalcem in doseči svoje cilje. Poudaril je pomen konstruktivnega in složnega sodelovanja z veliko mero spoštovanja do vsake organizacijske oblike in do vsakega izmed študentov s ciljem prerasti vse delitve in končni skupni nastopimo – da v vsej različnosti, ki organizacijo dela posebno in unikatno, najde skupno rdečo nit v iskanju boljšega jutri za organiziranje in posledično vse študentke in študente. Predsednik mora tu delovati povsem odprto, konstruktivno, povezovalno in – kar je bistveno – za vse. Ob tem je poudaril, da je izredno vesel, da je kandidiral s podporo predsedstev vseh treh študentskih organizacij univerz in upravnega odbora zveze klubov.

Prav tako meni, da je skrajni čas, da študentje v okviru ŠOS strnemo svoje vrste in pokažemo javnosti in politiki, česa vse smo zmožni, ko enkrat stopimo skupaj. Jasno je potrebno povedati, da študenti ne želimo politike, ki pozablja na mlade, politike, ki razpravlja o študentih brez študentov in sistema, v katerem moramo študentje delati, da lahko študiramo. Nezaslišano je, da imamo zastarele študentske domove, ko pa sami vplačujemo v to blagajno prek študentskega dela. Neprimerno je tudi, da imamo neurejen oz. šibek javni prevoz, za katerega plačujemo, prenizke subvencije za študentsko prehrano in še bi lahko našteval. Ob vseh prizadevanjih pa ne smemo pozabiti na to, da želimo javno, dostopno, kvalitetno in brezplačno visokošolsko izobraževanje, ki nikoli ne bo privilegij bogatih. Za to se je vredno boriti skupaj.

Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS“Za študentskim organiziranjem je težko obdobje, si je pa potrebno priznati, da bo naslednje leto prav tako polno različnih izzivov. Velika večina naslednjega mandata bo zagotovo v luči truda za izboljšanje položaja študentov, ki ga je močno zamajala COVID kriza. Pričakovali smo, da nam bo vlada slej ko prej prisluhnila in nas slišala, a temu žal ni bilo tako – vsaj ne v obsegu, v kakršnem smo si tega želeli. Zaradi nesorazmernih in nezadostnih ukrepov naših odločevalcev se je marsikateri študent znašel v socialni stiski, s čimer kot predstavniki študentov nikakor ne moremo biti zadovoljni. Zato se borba na tem področju nadaljuje, naslednji meseci pa bodo ključni. ”

Klemen Peran

Predsednik ŠOS, mandat: 20. februar 2019 – 18. februar 2021.

Klemna je že od rane mladosti zanimalo zastopanje sovrstnikov  in varovanje njihovih pravic. S tem namenom se je vrsto let vključujeval v mladinske organizacije: v osnovni šoli je bil izvoljen za predsednika nacionalnega otroškega parlamenta, v srednji šoli pa je deloval v dijaški skupnosti Prve gimnazije Maribor, kasneje v Dijaški organizaciji Slovenije, kateri je tudi predsedoval. Sodeloval je v številnih dijaških projektih, skozi celotno srednjo šolo je bil tudi aktivni prostovoljec pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V študentskih letih je aktivno deloval na društveni ravni, na fakulteti pa kot član študentskega sveta FDV in v senatu fakultete. Leta 2016 so ga poslanke in poslanci študentskega zbora ŠOU v Ljubljani prvič izvolili za predsednika, delo pa je opravljal vse do imenovanja za predsednika ŠOS.

Kot predsednik ŠOS je organizacijo vodil v težkem času epidemije COVID-19. S proaktivnim delom je povezoval deležnike na področju visokega šolstva in si prizadeval za konstruktivno in ciljno usmerjeno delovanje organizacije. Prizadeval si je za izboljšanje socialnega položaja študentov preko protikoronskih zakonov, prav tako je v času njegovega mandata ŠOS pripravila Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1). V času njegovega mandata je bil uzakonjen dvig minimalne urne postavke za opravljeno študentsko delo, veliko truda in energije pa je bilo vložene tudi v pripravo in uveljavitev novega Zakona o skupnosti študentov (ZSkus-1), ki je na novo določil pravice in obveznosti študentskih organizacij kot pravnih oseb javnega prava, kot je zavezanost pravilom javnega naročanja, omejitev plač zaposlenih, itd.

 

Jaka Trilar

Predsednik ŠOS, mandat: 22. februar 2018 – 20. februar 2019.

Jaka je bil v času predsedsedovanja ŠOS študent Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, sicer pa prihaja iz Grosuplja. Pred tem je aktivno deloval na Študentskem klubu GROŠ, Zvezi ŠKIS, v Študentskem svetu FF UM in kot vodja Dijaške organizacije Slovenije.

Ob izvolitvi je napovedal, da se bo kot predsednik zavzemal za ohranitev avtonomije in še večjo transparentnost delovanja ŠOS, ki mora biti vključen v vse nivoje in procese, ki urejajo študentsko problematiko. Preko teh bo ŠOS še naprej stremel k izboljšanju študijskih razmer, brezplačnemu in vsem enako dostopnemu študiju ter boljšemu socialnemu položaju študentk in študentov. Na ravni študija pa si bo prizadeval predvsem za izboljšanje kakovosti študijskih programov ter primerno financiranje visokega šolstva.

Med dosežke svojega mandata je izpostavil novo študentko ustavo, s katero je ŠOS naredil velik korak k transparentnosti študentskega organiziranja. Kljub že zavezujoči zakonodaji so tako člani Skupščine ŠOS v ustavo še izrecno zapisali, da so ŠOS, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom podvržene pristojnosti računskega sodišča. Prav tako so v izogib nejasnostim dodali, da so zavezane tudi zakonodaji na področju dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja. Na novo so določili, da člani vodstvenih in nadzornih organov ŠOS in njenih organizacijskih oblik ne smejo biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo naklepno kaznivo dejanje itd.

Prav tako smo v tem času na ŠOS rešili deset letno agonijo bivanja študentov na Primorskem, ki se tekom poletja ne bodo več morali izseljevati iz svojih sob; državne štipendije so bile sproščene za nov dohodninski razred; dvignilo se je financiranje visokega šolstva, izpeljali smo generalno skupščino Evropske študentke organizacije (ESU), privedli projekt Evidence študentskega dela do zaključne faze itd.

Aleksandar Spremo

Predsednik ŠOS, mandat: 16. februar 2017 – 22. februar 2018.

Pred aktivnim udejstvovanjem znotraj študentskega organiziranja, kjer je bil dejaven že od začetka študija, je bil član Predsedstva in podpredsednik Dijaške organizacije Slovenije (DOS), kjer je vodil Odbor za interesne dejavnosti; v šolskem letu 2009/10 je bil tudi predsednik Dijaške organizacije Slovenije. Izkušnje v študentskem organiziranju je nabiral v Študentskem svetu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in kot član Predsedstva Študentske organizacije Slovenije, kjer je bil tudi predsednik Odbora za mednarodno sodelovanje in kasneje Odbora za obštudijske in interesne dejavnosti študentov. Opravljal pa je tudi delo vodje pravnega svetovanja na Zavodu Študentska svetovalnica.

V svojem programu je poudarjal pomen avtonomnega in samoupravnega študentskega organiziranja, ki je pomembno ne samo za študente, ampak za družbo nasploh. Pri Predsedstvu ŠOS si je prizadeval za bolj proaktivno delovanje.

Na področju visokega šolstva in izobraževanja je poudaril aktivno vključevanje in sodelovanje pri pripravi novega sistemskega Zakona o visokem šolstvu, posodobitev Študentskega memoranduma – osrednjega političnega dokumenta ŠOS in projekt s področja avtorskih pravic študentov. Na področju socialnih in zdravstvenih vprašanj je poudaril, da se mora ŠOS pozicionirati kot vodilni deležnik, ki bo spodbujal k celostni ureditvi pripravništev. Napovedal je boj za spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v zvezi s starostno mejo 26+. Kot pomembno je izpostavil zavzemanje za pridobitev institucionalnega predstavništva študentov v nadzornem svetu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, v Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v Svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in v Ekonomsko-socialnem svetu. Zagovarjal pa je tudi zakonsko ureditev področja beleženja študentskega dela.

Klemen Balanč

Predsednik ŠOS, mandat: 11. februar 2016 – 16. februar 2017

Klemen Balanč je bil v študentskem organiziranju aktiven že od začetka študija – v okviru ŠOU v Ljubljani ter v lokalnem študentskem klubu, pred tem pa tudi v Dijaški organizaciji Slovenije. Pred nastopom mandata predsednika ŠOS je bil predsednik odbora za visoko šolstvo in izobraževanje ŠOS.

V času svojega mandata si je prizadeval za sistemsko ureditev visokošolskega področja – znotraj enovitega in sodobnega zakona. Poudarjal je  vključevanje študentov v procese odločanja na nacionalni ravni ter predvsem po posameznih institucijah. Njegov mandat so zaznamovala tudi razkritja številnih nepravilnosti na slovenskih univerzah, zato je izostavljal tudi pomen odgovorne avtonomije visokošolskih institucij.

Delovanje ŠOS je želel v prvi vrsti približati študentom, zato je v tem času ŠOS nadgradil komuniciranje s študenti po sodobnih komunikacjskih poteh.

Žiga Schmidt

Predsednik ŠOS, mandat: 6. februar 2014 – 11. februar 2016

Žiga Schmidt je bil predsednik ŠOS dva enoletna mandata, pred tem pa je bil tudi član predsedstva ŠOS in predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Aktivno je deloval tudi na področju visokega šolstva, še posebej pri vprašanjih financiranja in kakovosti visokega šolstva. Bil je tudi član Sveta Nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva.

Svoja prizadevanja je usmeril predvsem v sistemsko reševanje položaja študentov – tako na področju študija kot tudi socialnih pravic. Nagdrajeval je strokovno delo ŠOS in partnerstva z deležniki znotraj visokošolskega prostora. Poudarjal je, da spadajo študenti v ranljivejšo socialno skupino, zato je treba zagotavljati dostopno javno izobraževanje in omogočiti čim hitrejši in kakovosten študij ter človeka dostojno življenje, predvsem pa morajo mladi postati prioriteta pri pripravi politik z namenom zagotavljanja stabilnosti družbe kot take. Delovanje ŠOS je širil tudi na druga področja, ki so logična posledica zaključka študija, to je zaposlovanje mladih, reševanje stanovanjskega problema in spodbujanje mladih za osamosvajanje in ustvarjanje družine.

Mitja Urbanc

Predsednik ŠOS, mandat: 20. december 2011 – 6. februar 2014

Mitja Urbanc je bil predsednik ŠOS dva enoletna mandata, pred tem pa je bil pol leta tudi namestnik predsednice ŠOS. Aktivno je deloval tudi v Šaleškem študentskem klubu in Zvezi študentskih klubov Slovenije, na vseh položajih pa se je seznanil z delovanjem študentskih organizacij, sodeloval pri različnih projektih in dokazal, da je ambiciozen in pošten, predvsem pa deloven in trd pogajalec.

Zavzemal se je za dve ravni delovanja ŠOS. Prvi poudarek je bil na strokovnem delu ŠOS, predvsem na področju socialnih pravic, ki mu sledi področje kakovostnega in odgovornega visokega šolstva. Drugi poudarek pa je dal na strategiji približevanja študentskega organiziranja širši javnosti, akademski sferi in predvsem študentom samim. Predlagal je vzpostavitev spletne platforme, ki bi na enem mestu nudila vse informacije za študente. Zavzemal se je tudi za aktivno delovanje predstavnikov ŠOS na lokalnem nivoju in organizacijo okroglih miz, ki bi študentsko organiziranje približale študentom in širši javnosti.

Katja Šoba

Predsednica ŠOS, mandat: 30. september 2009 – 21. december 2010

Katja Šoba je bila v študentskem organiziranju aktivna ves čas svojega študija. Od leta 2004 pa do februarja 2009 je bila podpredsednica Družbenega društva študentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (UM). Leta 2004 je postala tudi aktivna članica ter prostovoljka Zveze prijateljev mladine Krško (ZPM Krško). Dve leti je delovala kot članica Komisije za študijske zadeve na UM, študentske interese pa je predstavljala tudi kot predstavnica študentov v Študentskem svetu Študentskih domov v UM. Z letom 2007 pa vse do septembra 2009 je svoje delovanje v študentskem organiziranju nadaljevala kot predsednica Študentskega zbora ŠOUM. Izkušnje in nova znanja je pridobivala tudi kot članica senata za evalvacijo v sklopu Sveta za visoko šolstvo. Poleg bogatih izkušenj v organiziranju kulturnih, humanitarnih, izobraževalnih ter športnih projektov pa se je seznanila tudi z novinarstvom, saj je bila glavna urednica študentskega časopisa Varia, ki pokriva tri fakultete UM.

V svoj program delovanja je zajela predvsem tiste usmeritve in delovanja na področju vsebin, ki so z vidika študentov najpomembnejše. To so socialne vsebine in področje visokega šolstva. Poudarila je tudi pomen aktivnega vključevanja v proces delovanja na področju študentskih vprašanj. Izpostavila je nujnost zagotavljanja kakovostnega in dostopnega visokega šolstva, potrebo po urejenih in realiziranih socialnih pravicah, večjemu mednarodnemu sodelovanju ter mobilnosti študentov.

Danijel Bandelj

Predsednik ŠOS, mandat: 3. september 2008 – 30. september 2009

Predsednik ŠOS je 3. septembra 2009 postal Danijel Bandelj, triindvajsetletni absolvent Fakultete za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem. Njegova vnema za študentsko problematiko se je kazala v aktivnem delovanju na področju študentskega organiziranja. Začel je kot član Študentskega sveta Fakultete za humanistične študije Koper, kasneje pa je postal predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem (UP). Postal je  član Senata UP. Prejel je tudi posebno nagrado Univerze na Primorskem za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k uveljavitvi univerze. V svojem delovanju je zastopal pravice in interese študentov ter bil pobudnik ustanovitve Resorja za visoko šolstvo Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). Leta 2007 je postal predsednik ŠOUP in po funkciji deloval tudi kot  član Predsedstva ŠOS. Skupščina Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) ga je 3. septembra 2008 izvolila za predsednika krovne študentske organizacije.

V svojem programu je izpostavil pomen Predsednika ŠOS v smislu koordinacije in usklajevanja organizacijskih oblik ŠOS.  V svojem mandatu si je želel izpeljati spremembo Študentske ustave in z njo povezanih notranjih aktov ter kadrovsko okrepiti organizacijo, kar bi prispevalo k še bolj strokovnemu in uspešnemu delu. Ob tem si je prizadeval za čim bolj družbeno aktivno vlogo Študentske organizacije Slovenije, opredeljevanje do aktualnih družbenih vprašanj, splošnih socialnih problemov, razvojnih vprašanj in izboljšanja položaja mladih. Upal je tudi, da mu bo uspelo povečati prepoznavnost ŠOS v javnosti, predvsem med študenti.

Tomaž Frelih

Predsednik ŠOS, mandat: 3. julij 2007 – 3. september 2008

Predsednik ŠOS je 3. julija 2007 postal Tomaž Frelih, 23-letni študent 3. letnika Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

V študentskem organiziranju je bil aktiven od leta 2002 in tudi dobro seznanjen s postopki zastopanja interesov študentov v različnih organih fakultet in univerze. Bil je član Študentskega sveta Fakultete za računalništvo in informatiko in član Senata Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Bil je tudi predsednik Senata Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

V svojem programu za predsednika Študentske organizacije Slovenije je izpostavil ohranjanje, varovanje in zagotavljanje pravic študentov, zavzemanje za kakovosten, dostopen in brezplačen študij, za dober socialni položaj študentov ter urejanje vprašanj skupnega pomena. Posebno pozornost je namenil oblikovanju nacionalnih strategij in programov v sodelovanju z vladnimi strukturami in visokošolskimi zavodi, ki zadevajo vse študente v Sloveniji. Temeljni cilji njeghovega mandata so bili preglednost delovanja ter odločanja s pomočjo dialoga in konstruktivnih rešitev predvsem z vključenostjo študentov.

Saša Albreht

Predsednica ŠOS, mandat: 20. junij 2006 – 3. julij 2007

Saša Albreht, dvaindvajset letna Vrhničanka, je 4. julija 2006 postala predsednica ŠOS.Študentka je obiskovala 3. letnik Turistice – visoke šole za turizem Portorož Univerze na Primorskem. V preteklosti je aktivno delovala v okviru Društva študentov turizma DOŠT, Turističnega društva Vrhnika, v Študentskem svetu in Senatu Univerze na Primorskem ter v Nacionalni komisiji za kvaliteto visokega šolstva. Na matičnem visokošolskem zavodu je opravljala funkcijo predsednice študentskega sveta in tutorke. Med glavne poudarke svojega predsedovanja je Saša uvrstila debato o reorganizaciji ŠOS, pri čemer je  izpostavila sistemsko spremembo glede večje vloge skupščine ŠOS. Ta bi po njenem mnenju morala zavzeti vlogo nacionalnega študentskega parlamenta. Saša je v programu hkrati poudarila povečanje transparentnosti delovanja ŠOS in dvig ugleda ŠOS v javnosti, pri čemer je kot nujno označila “aktivno povezanost organizacijskih oblik ter timski pristop k reševanju aktualne študentske problematike, predvsem pri sodelovanju z državo in ostalimi partnerji na področju visokega šolstva in civilne družbe”.

Miha Ulčar

Predsednik ŠOS, mandat: 7. april 2005 – 20. junij 2006

Miha Ulčar, rojen 18. februarja 1976 v Ljubljani, je kot absolvent Fakultete za policijsko-varnostne vede 7. aprila 2005 postal predsednik ŠOS.Na Fakulteti za varnostne vede je dva mandata opravljal funkcijo prodekana za študentska vprašanja, bil je tudi predsednik Društva študentov Fakultete za policijsko-varnostne vede, poslanec študentskega parlamenta ŠOUM in poslanec študentskega zbora ŠOU v Ljubljani  ter podpredsednik študentskega parlamenta.

V obdobju svojega delovanja kot predsednik ŠOS si je prizadeval za ureditev študentskega dela, saj je Zakon o dohodnini, ki je začel veljati 1. januarja 2005, močno poslabšal socialni položaj študentov in dijakov. Želiel si je aktivnega delovanjea Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, saj je bilo po njegovem še mnogo odprtih in nerešenih vprašanj kot npr. štipendijska politika in bivanjska problematika. Spremljal je tudi uresničevanje bolonjskega procesa na visokošolskih zavodih, velik pomen pa je pripisoval tudi ureditvi sistema financiranju visokega šolstva. Kot posebno nalogo v svojem mandatu si je zadal doseganje večje prepoznavnosti ŠOS med študenti in širšo javnostjo, kar si je želel doseči z učinkovitim in transparentnim delovanjem.

Damjan Cotič

Predsednik ŠOS, mandat: 20. april 2004  – 7. april 2006

Damijan Cotič, štiriindvajset letni študent Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, je 20. aprila 2004 postal drugi predsednik ŠOS. Osnovnošolsko izobrazbo je začel v Berlinu, nadaljeval v Münchnu in končal v Šempetru pri Gorici. Sproti je pridobival znanje tujih jezikov in po končani maturi na novogoriški gimnaziji, s tekočo nemščino, osnovno ruščino in zelo dobrim znanjem angleščine ter italijanščine začel obiskovati Ekonomsko fakulteto na Univerzi v Ljubljani. Obenem je deloval v Klubu goriških študentov in Zvezi študentskih klubov Slovenije in se za eno leto podal v nemški Kiel, kjer se je na tamkajšnji univerzi osredotočil na mednarodno ekonomijo, teorijo ekonomske rasti in socialno politiko. Po Kielu se je  ponovno, predvsem na ŠOS, posvetil študentski problematiki.

V programu predsedovanja ŠOS je imel Cotič vizijo, da bi se poskusili študentje bolj konkretno soočati tudi s strokovnimi argumenti, saj so postajali vedno bolj kredibilen partner. Njegov cilj je bil torej vzpostaviti neke vrste raziskovalno sfero v ŠOS. Prizadeval si je, da se problematika študentskega bivanja čim hitreje reši, zato si je pozival h gradnji študentskih domov v čim krajšem možnem času. Novi predsednik je bil zagovornik tega, da se ŠOS približa vsej bazi študentov, hkrati pa se je zavedal pomembnosti vzpostavitve stalnega sedeža nacionalne študentske organizacije, ki je bil v tem primeru v glavnem mestu.

Darko Krajnc

Predsednik ŠOS, mandat: 5. april 2003 – 20. april 2004

Na mesto prvega predsednika ŠOS je bil 5. aprila 2003 izvoljen Darko Krajnc, študent magistrskega študija sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Darko Krajnc je bil rojen 9. maja 1975 v Mariboru. Živel in odraščal je v rejniški družini, igral šah ter tekmoval v matematiki in angleščini. Po končani Srednji kovinarski, strojni in metalurški šoli se je vpisal na Tehniško fakulteto Univerze v Mariboru, a fakultete ni nikoli končal. Nekaj časa je bil delavec v Avstriji, leta 1996 pa je v Šentvidu služil domovini. Isto leto se je vpisal na Visoko šolo za socialno delo in brez ponavljanja diplomiral. Potem je postal študent drugega letnika magistrskega študija sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Prvi predsednik Študentske organizacije Slovenije, za nekatere nujne organizacije, za druge zgolj še ene birokratske orjakinje, je bil član Sveta vlade RS za študentska vprašanja, v študentski politiki pa je bil aktiven tudi v preteklosti kot študentski poslanec VŠSD v študentskem parlamentu ŠOU v Ljubljani, študentski minister za socialo in zdravstvo na ŠOU v Ljubljani in pomočnik predsednika ŠOU v Ljubljani za področje sociale.  Prvi predsednik ŠOS Darko Krajnc je ob imenovanju poudaril, da je ta dogodek vsekakor velik premik naprej v študentskem organiziranju. Nova oblika predstavništva študentov, ki bo zaživela tudi v praksi, pa  je po njegovem mnenju pomenila enotno delovanje in zagovarjanje obstoječih pravic študentov v Sloveniji, zagotavljanje novih pravic študentom in boljših pogojev za študij v prihodnosti. Cilji Predsedstva ŠOS, ki ga sestavljajo Predsednik Študentske organizacije Slovenije, Predsedniki izvršilnih organov ŠOU v Ljubljani in ŠOUM, predsednik Sveta Študentskih klubov in po en predstavnik vsake študentske organizacije univerze oziroma Sveta študentskih klubov, so bili učinkovito zastopanje interesov študentov in zavzemanje za njihovo uresničevanje z namenom izboljševati študijske in socialne razmere ter razvijati druge interesne dejavnosti študentov in mlade populacije.