Študentski memorandum 2017

Študentski memorandum je osrednji politični dokument Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ki obravnava vsa pomembnejša javno-politična področja, ki se dotikajo študentov; s poudarkom na kakovostnem in enako dostopnem visokem šolstvu in pravicah, ki izhajajo iz statusa študenta.

Memorandum naslavlja težave in izzive, s katerimi se soočamo študenti, hkrati pa vsebuje ključna stališča ŠOS
do izpostavljenih tematik. V njem se torej opredeljujemo do (za študente) pomembnih vprašanj v Sloveniji in nakazujemo smer prizadevanj ŠOS kot ključnega deležnika našega visokošolskega prostora. Zato služi kot javna izjava o želenem strateškem in zakonskem urejanju področja študentov. Z nakazano smerjo reševanja težav se ga lahko dojema celo kot zahtevo ŠOS, namenjeno vsem relevantnim političnim odločevalcem.

Splošna in koherentna stališča pa predstavljajo tudi del identitete (in vizije) ŠOS in so namenjena notranji, študentski javnosti pri vsakokratni opredelitvi do odprtih tem in iskanju konkretnih predlogov in rešitev. Študentski memorandum je tako odlična podlaga tudi za številna prihodnja in bolj specifična stališča do posameznih vprašanj ali problematik.

Ob vsakokratni pripravi memoranduma so naši občutki deljeni, saj kljub temu, da se stanje študentov spreminja, mnogokrat tudi na bolje, opažamo, da so ključne težave očitno stalne. Študenti vedno znova zahtevamo boljši, bolj kakovosten, odprt, dostopen in transparenten visokošolski prostor, boljši prenos bolj relevantnih in aktualnih znanj itd. Vedno znova izpostavljamo, da mora izobraževanje, v tem primeru na terciarni ravni, postati resnična politična prioriteta; to pa pomeni mnogo več zakonodajnih in proračunskih prizadevanj vsakokratne oblasti. Potrebno je več sodelovanja in vključevanja deležnikov. Tudi področje mladih zahteva mnogo več politične pozornosti.

Ponovno poudarjamo, da ne smemo pozabiti na vrednote solidarnosti in (socialne) pravičnost ter (zapisane) slovenske vizije o inovativni družbi znanja; kar pa v praksi pomeni enakopraven in enak dostop do izobraževanja ne glede na osebne okoliščine. Na žalost tega še nismo dosegli. Zato bomo s temi prizadevanji nadaljevali.

Študentska organizacija Slovenije

Aleksandar Spremo

Predsednik