Študenti zopet zadnji v vrsti za dvig minimalnega plačila

20. januarja 2021 je bil na podlagi Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) izdan akt, s katerim se je minimalna plača od 1. januarja 2021 dvignila na 1.024, 24 EUR. Skladno z drugim odstavkom 130.c člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) mora minister, pristojen za delo, določiti tudi nov znesek minimalne bruto urne postavke za opravljeno začasno in občasno delo dijakov in študentov (študentsko delo).

Do današnjega dne, minister, pristojen za delo, akta, s katerim bi se dvignila tudi minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo, še ni izdal. Dijaki in študenti so tako očitno zopet zadnja družbena skupina, na katero pomisli ministrstvo, pristojno za izvajanje socialnih politik in politik na trgu dela.

Ob tem naj opozorimo, da je bilo omenjeno določilo, po katerem se minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo uskladi ob spremembi minimalne plače, v zakon dodano prav zaradi dotedanjih zamud pri uskladitvi obeh zneskov. Dijaki in študenti so zadnja leta več mesecev čakali na dvig minimalne urne postavke, ki bi jim po zakonu morala pripadati.

Zato ministra, pristojnega za delo, pozivamo, da izpolni svojo zakonsko dolžnost in v najkrajšem možnem času izda akt, s katerim se minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo dvigne sorazmerno z dvigom minimalne plače. Po naših izračunih bi ta morala znašati 5,89 EUR.

Ob tem pristojno ministrstvo prosimo tudi za informacijo o tem, koliko dijakov in študentov bo zaradi zamika uskladitve minimalne bruto urne postavke finančno oškodovanih. Opozarjamo namreč, da se dvig minimalne plače nanaša na delo, opravljeno po 1. januarju 2021, medtem ko še ni znano, od kdaj naprej bo začela veljati nova, višja minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo.

Dopis, poslan pristojnemu ministru, lahko najdete tu.