Zoisovo in državno štipendijo lahko prejemate hkrati

Od šolskega oz. študijskega leta 2024/2025 dalje lahko 𝗛𝗞𝗥𝗔𝗧𝗜 prejemate Zoisovo in državno štipendijo.

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

  • izkazati vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN hkrati
  • ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku ter so povzeti tudi v javnem razpisu.

Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vlog:

  • Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »354. JR – Zoisova štipendija (novi)«.
  • Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev Zoisove štipendije oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava. Za oddajo elektronske vloge preko portala se vlagatelji v modul Moja eUprava prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS na mobilnem telefonu ali elektronsko osebno izkaznico). Potrebujejo e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. V primeru, da je vlagatelj za štipendijo mladoletna oseba, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo zakonitega zastopnika, smsPASS na mobilnem telefonu zakonitega zastopnika ali z elektronsko osebno izkaznico).

Rok za oddajo vlog: 

Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave tega razpisa. Zadnji rok za oddajo vlog je:

  • ponedeljek, 9. 9. 2024, za dijake in
  • četrtek, 10. 10. 2024, za študente.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Dodatne informacije so na voljo:

  • na spletni strani sklada,
  • na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si,
  • v času uradnih ur na telefonski številki 01 43 45 897 ali osebno na naslovu sklada.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025 (354. JR) v celoti najdete TUKAJ.

ikona računalnika