ŠOS: Težavo zaključevanja starih študijskih programov vidimo večplastno

Ljubljana, 14. julij 2015 – Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo preučili problematiko dokončevanja študija na t. i. starih oz. pred-bolonjskih študijskih programih. Menimo, da je bil rok za dokončanja študija postavljen jasno in je omogočal dovolj dolgo prehodno obdobje, zato zakona na tej točki ni treba spreminjati. Ker pa je vseeno prihajalo do organizacijskih zapletov in napačnih navodil na nekaterih fakultetah, pričakujemo, da bodo te ustrezno reševale problematiko študentov, četudi na račun nekoliko krajših akademskih počitnic. Ob tem pričakujemo tudi, da trenutni študenti ne bodo postavljeni na stranski tir, kar se ponekod že dogaja in študenti poročajo, da imajo težave z dokončanjem študija, saj so mentorji in strokovne službe prezaposleni s starimi študenti. Prizadevamo si tudi za spremembo Meril za prehode, po katerih bi se lahko ti študenti tudi brez težav prepisali v sorodne nove, bolonjske programe. Prav tako znova izpostavljamo težavo neustreznega slovenskega ogrodja kvalifikacij, ki diplomante starih in novih programov postavlja v neenak položaj.
30. septembra letos se izteka rok za dokončanje t. i. starih oz. pred-bolonjskih študijskih programov. Študentov, ki čakajo za zaključek študija – diplomiranje ali magistriranje – je po ocenah celo več kot 10.000. Čeprav je rok zakonsko določen in znan že nekaj časa, prehodno obdobje pa je trajalo kar 10 let, se nekaterim zatika. Zato so vse glasnejše tudi pobude za (zakonsko) podaljšanje tega roka, česar na ŠOS ne podpiramo iz zgoraj naštetih razlogov.
Tudi sami smo večkrat opozorili, da bodo ob izteku roka fakultete najbrž obremenjene z administrativnim delom, preobremenjeni pa bodo tudi mentorji. Nekatere fakultete so se na to dobro pripravile in študente že več let opozarjale na iztekanje roka, organizirale so tudi različne delavnice, kjer so študente seznanili s pravili in postopki ter jim podali koristne napotke, kako se lotiti pisanja zaključnega dela.
Žal pa je ponekod prišlo tudi do netransparentnega sprejemanja sprememb pravilnikov in odstopanja od rokov, ki so sicer veljali za postopke diplomiranja oz. magistriranja. V teh primerih pričakujemo, da bodo fakultete rešile nastali položaj na način, da bodo lahko vsi študenti, ki so skladno z rednimi roki prijavili oz. oddali zaključno delo, s študijem tudi uradno zaključili do 30. 9. K temu se je z včerajšnjim sporočilom zavezala tudi rektorska konferenca RS. Zapisali so:
“Univerze se zavezujemo, da bomo študentom, ki so v rokih, ki jih je določila posamezna članica univerze, imeli potrjeno dispozicijo in oddali ustrezno zaključno delo, omogočili dokončanje študija v zakonsko predpisanem roku do 30. 9. 2016.”
Ker ocenjujemo, da določeni študenti študija kljub vsemu ne bodo zaključili do 30. 9., pa si na ŠOS prizadevamo za dve rešitvi:
1. Prilagoditev Meril za prehode na način, da se bodo študenti zadnjih letnikov oz. absolventi starih programov lahko vpisali na bolonjske študijske programe, pri čemer jim lahko fakultete določijo obveznosti, ki jih morajo še opraviti za dokončanje študija (diferencialne izpite ali podobno).
2. Nujno spremembo Zakona o Slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki je bil sprejet lani kljub večletnemu nasprotovanju ŠOS. Zakon je namreč potrdil napačno klasifikacijo ravni izobrazbe, po kateri dosegajo novi diplomanti kar za eno raven nižjo izobrazbo kot diplomanti starih programov, čeprav naj bi bili programi primerljivi, bolonjski način študija pa naj bi omogočal skrajšanje študija. Po tej ureditvi bodo namreč študenti, ki bi se (glede na prvi predlog) prepisali na bolonjske programe, izgubili kar eno raven izobrazbe, kljub vsem opravljenim obveznostim. Predlagamo torej novelacijo zakona, s katero bi se uredile kvalifikacije za področje terciarnega izobraževanja.
Poleg navedenega želimo opozoriti tudi na pravico trenutnih študentov, da študij dokončajo v zastavljenih rokih. Študenti poročajo, da so zaradi situacije z dokončanjem starih programov, postavljeni na stranski tir in jih skrbi, ali bodo sami, kljub redno opravljenim obveznostim, dokončali študij do konca študijskega leta.
Zaradi drastično povečanega obsega dela mentorjev na ŠOS izražamo tudi zaskrbljenost nad kakovostjo dela in upamo, da lovljenje rokov ne bo vplivalo na kakovost mentorstva kot tudi ne na kakovost samih zaključnih del.
Na ŠOS vsekakor upamo na rešitev, ki bo dobra za vse in ne bo nikogar postavila v deprivilegiran niti v privilegiran položaj napram ostalim študentom. Vsem študentom – starih in novih programov – želimo uspešno dokončanje študija.