ŠOS na skupščini izvolil novega predsednika in nadgradil transparentnost delovanja

 

22. februar 2018: Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je danes potekala 31. Skupščina Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Študentski predstavniki so imenovali Jako Trilarja za novega predsednika ŠOS. Dopolnili so tudi Študentsko ustavo in se seznanili z delom v preteklem mandatu. Novi Generalni sekretar ŠOS bo za obdobje dveh let Aleksandar Spremo. 

 

Študentski predstavniki študentskih zborov Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Študentske organizacije Univerze na Primorskem in predstavniki sveta Študentskih organizacij lokalnih skupnosti so imenovali novega predsednika ŠOS za mandatno dobo enega leta.

Predsednik ŠOS je tako postal Jaka Trilar, študent Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki sicer prihaja iz Grosupljega. Do sedaj je aktivno deloval kot vodja Dijaške organizacije Slovenije, v Študentskem svetu FF UM, v Študentskem klubu GROŠ in Zvezi ŠKIS.

Jaka Trilar, novi predsednik ŠOS: “Kot predsednik se bom zavzemal za ohranitev avtonomije in še večjo transparentnost delovanja ŠOS, ki mora biti vključen v vse nivoje in procese, ki urejajo študentsko problematiko. Preko teh bo ŠOS še naprej stremel k izboljšanju študijskih razmer, brezplačnemu in vsem enako dostopnemu študiju ter boljšemu socialnemu položaju študentk in študentov. Na ravni študija pa si bom prizadeval predvsem za izboljšanje kakovosti študijskih programov ter primerno financiranje visokega šolstva.”

Predstavniki študentov so na seji sprejeli tudi novelo Študentske ustave (ŠU-3A), ki je najvišji pravni akt samoupravne skupnosti študentov. Kljub že zavezujoči zakonodaji so v ustavo še izrecno zapisali, da so ŠOS, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom podvržene pristojnosti računskega sodišča. Prav tako so v izogib nejasnostim dodali, da so zavezane tudi zakonodaji na področju dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja. Na novo so določili, da člani vodstvenih in nadzornih organov ŠOS in njenih organizacijskih oblik ne smejo biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo naklepno kaznivo dejanje. S tem so študenti nedvoumno zapisali določila, ki še povečujejo transparentnost ŠOS in njenih organizacijskih oblik.

Študentski predstavniki so se seznanili tudi s poročilom vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja ŠOS, poročilom predsednika Nadzorne komisije ŠOS ter sprejeli Finančni načrt ŠOS za leto 2018.

Skupščina ŠOS je imenovala tudi novega Generalnega sekretarja ŠOS za mandatno obdobje dveh let. To je postal dosedanji predsednik ŠOS Aleksandar Spremo, sicer diplomirani pravnik (UN).

Aleksandar Spremo, dosedanji predsednik ŠOS: “Prepričan sem, da sem imel uspešen mandat. Na pobudo ŠOS je bil sprejet Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), dobili smo javno pooblastilo za vodenje sistema beleženja študentskega dela, dobili smo člana v Svetu ZPIZ, pripravili smo vse potrebno za organizacijo Generalne skupščine Evropske študentske organizacije, ki bo prvič potekala v Sloveniji. Sprejeli smo novi Študentski memorandum in z namenom še večje transparentnosti delovanja dopolnili akte ŠOS.

 

Povezava na fotogalerijo…