S 1. februarjem 2024 nižja obdavčitev študentskega dela

Ljubljana, 2. 2. 2024 – Z uveljavitvijo določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N) se pri obračunavanju prispevkov za opravljeno občasno in začasno delo dijakov in študentov (študentsko delo) po novem upoštevajo normirani stroški v višini 10% bruto prihodkov iz študentskega dela.

Spremenjeni 146. člen zakona določa, da se pri delu, opravljenem v okviru drugega pravnega razmerja, kamor poleg dela po avtorski in podjemni pogodbi spada tudi študentsko delo, kot osnova za plačilo prispevkov določi vsako posamezno plačilo za opravljeno delo, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka.

S prehodnimi in končnimi določbami je zakon posegel tudi v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki na podoben način določa višino prispevkov za zdravstveno zavarovanje ter poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

V praksi spremenjene določbe pomenijo, da se bo nekoliko povečal neto prihodek dijakov in študentov, saj bo njihov prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znižan iz 15,5 % na 13,95 %. Znižal pa se bo tudi bruto strošek delodajalcev, saj se bodo tudi njihovi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni znižali iz trenutnih 15,74 % bruto prihodka študenta na 14,166 %.

Primerjava obremenitve študentskega dela:

Do 31. 1. 2024 Od 1. 2. 2024 naprej
Delež obremenitve Znesek Delež obremenitve Znesek
Napotnica 100,00 € 100,00 €
DELODAJALEC
Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, posredniki) 16,00% 16,00 € 16,000% 16,000 €
Dodatna koncesijska dajatev (študentski domovi) 2,00% 2,00 € 2,000% 2,000 €
Prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% 0,53 € 0,477% 0,477 €
Prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85% 8,85 € 7,965% 7,965 €
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,36 € 5,724% 5,724 €
DIJAK/ŠTUDENT
Prispevki zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 15,50 € 13,950% 13,950 €
Izplačilo študentu 84,50 € 86,050 €
Strošek delodajalca 33,74% 133,74 € 32,166% 132,166 €