Razpis za prosto delovno mesto

Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1,
Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) objavlja

RAZPIS

za prosto delovno mesto »Samostojni strokovni sodelavec za področje visokega šolstva (M/Ž)«.

Trajanje zaposlitve:
– nedoločen čas.

Delovni čas:
– polni delovni čas.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– srednješolska izobrazba;
– poznavanje študentskega in mladinskega organiziranja;
– poznavanje področja študentskega mednarodnega delovanja in sodelovanja;
– poznavanje slovenskega in evropskega visokošolskega prostora;
– poznavanje dela v računalniškem okolju MS Windows;
– znanje tujih jezikov (minimalno znanje angleščine).

Kandidati morajo prijavo poslati skupaj z zahtevanimi prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na
naslov Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za
VŠ« najkasneje do 28. 8. 2017. V prijavi naj bodo poleg zahtevanih prilog z dokazili o izpolnjevanju
pogojev navedeni tudi kontaktni podatki: ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, e-
poštni naslov, telefonska številka.

Nepravilno poslane in nepopolne kandidature bodo zavržene.

Razpisna komisija, ki jo imenuje Predsedstvo ŠOS, do 31. 8. 2017 izbere kandidate, ki jih povabi na
razgovor. Ostali kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po končanem postopku izbire
kandidata za objavljeno prosto delovno mesto, in sicer po e-pošti. Razpisna komisija bo Predsedstvu ŠOS
predlagala izbiro enega kandidata. O zaposlitvi odloča Predsedstvo ŠOS.