Razpis za Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije (M/Ž)

Na podlagi 25. in 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) ter 52. člena Študentske ustave (ŠU-3, Uradni list RS, št. 32/15) objavlja Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije naslednji

RAZPIS ZA GENERALNEGA SEKRETARJA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE (M/Ž)

Generalni sekretar organizira in vodi poslovanje Študentske organizacije Slovenije, vodi delo strokovnih služb in je odgovoren za strokovnost dela Študentske organizacije Slovenije, ter jo zastopa v pravnem in finančnem prometu v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu z:

  • členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1);
  • Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), v kolikor niso državljani Republike Slovenije oz. izenačeni državljani držav članic Evropske unije.

Kandidat ne sme biti član(-ica) izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.

Popolna kandidatura mora vsebovati:

  • življenjepis kandidatke oziroma kandidata;
  • fotokopijo osebnega dokumenta.

Funkcija Generalnega sekretarja ŠOS je nezdružljiva z vsemi drugimi funkcijami in delovnimi mesti v Študentski organizaciji Slovenije in njenih organizacijskih oblikah.

Generalnega sekretarja Študentske organizacije Slovenije imenuje na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije Skupščina Študentske organizacije Slovenije za mandatno dobo dveh let.

Popolne kandidature morajo biti poslane najkasneje do vključno 18. 1. 2018 po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana s pripisom NE ODPIRAJ – KANDIDATURA in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

Predsedstvo ŠOS bo na seji izbralo kandidata, ki ga bo predlagalo v imenovanje Skupščini ŠOS.

Predsedstvo ŠOS bo v osmih (8) dneh po zaključenem postopku po elektronski pošti obvestilo neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.