Poziv javnim in zasebnim visokošolskim zavodom

Ljubljana, 29. 10. 2020 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je vse javne in zasebne visokošolske zavode pozvala k večji dostopnosti do študijskih gradiv iz njihovih knjižnic ter k ukinitvi zaračunavanja opravljanja študijskih obveznosti študentom, ki jim je bil status študenta podaljšan na podlagi 49. člena ZIUZEOP.

S spremembami smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/2021 (smernice) ter Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (odlok), se je študijski proces zopet v veliki meri pričel izvajati na daljavo, kot se je ta izvajal že v preteklem študijskem letu. Težave študentov so danes v veliki meri enake kot v preteklem študijskem letu, zato visokošolske zavode opozarjamo predvsem na 2 težavi, ki sta se pojavili ob omejevanju gibanja in ponovnem izvajanju študija na daljavo.

Prva je zaračunavanje izposoje knjižničnega gradiva na domu. Dejstvo je, da velika večina študentov v tem času ne biva v kraju študija, temveč v kraju stalnega prebivališča. Ta kraja sta za večino študentov v različnih občinah, izposoja knjižničnega gradiva pa ne spada med eno izmed izjem, zaradi katerih je prehajanje meja občin dovoljeno. Študenti zato v praksi ne morejo do fizičnega gradiva, ki je potrebno za opravljanje študijskih obveznosti (npr. priprava seminarskih nalog, esejev, zaključnih del, tudi priprave na izpit).

Tako visokošolske, kot splošne knjižnice sicer omogočajo medknjižnično izposojo in v nekaterih primerih celo dostavo gradiva na dom, vendar pa to storitev zaračunavajo. V običajnih časih je to tudi običajna praksa, ki ji ne nasprotujemo, v času omejenega gibanja pa drugačen dostop do študijskega gradiva za mnoge študente sploh ni mogoč.

Glede na to, da je knjižnična dejavnost po 14. členu Zakona o visokem šolstvu (Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17; v nadaljevanju: ZVis) pogoj za ustanovitev visokošolskega zavoda, po 72.a členu ZVis se financira iz državnega proračuna, po 72.b členu ZVis pa je del študijske dejavnosti visokošolskega zavoda, smo na ŠOS prepričani, da je edini način, po katerem lahko visokošolski zavodi v tem trenutku izvajajo knjižnično dejavnost, omogočanje dostopnosti do gradiv brezplačno. To pomeni, da se storitve medknjižnične izposoje in dostave gradiva na dom v času omejevanja gibanja med regijami ali občinami, ne zaračunavajo.

Druga težava je zaračunavanje opravljanja obveznosti iz preteklega študijskega leta za študente, ki jim je bil status študenta na (predvsem zasebnih) visokošolskih zavodih podaljšan na podlagi 49. člena ZIUZEOP.

V spomladanskih mesecih je država z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP) skušala pomagati študentom. Tako je npr. z 49. členom ZIUZEOP omogočila visokošolskim zavodom, da lahko študentu zaradi posledic bolezni COVID – 19 omogoči dodatno leto študija, ki so ga študentje nujno potrebovali, saj določenih študijskih obveznosti zaradi posledic bolezni niso mogli opraviti. Žal pa trenutna pomoč s strani države ni dovolj, zato moramo biti vsi gradniki družbe kar se da solidarni.

V preteklih nekaj dnevih so se na nas obrnili številni študentje nekoncesioniranih visokošolskih zavodov, ki pravijo, da jim zasebni visokošolski zavodi sicer priznavajo dodatno leto študija, vendar pa jim zaračunavajo dodatne stroške za opravljanje obveznosti, ki jih študentje v lanskem študijskem letu zaradi zaprtja meja občin in številnih drugih težav pri izvajanju študijskega procesa, preprosto niso mogli opraviti. Na Študentski organizaciji Slovenije se zavedamo, da nekoncesionirani visokošolski zavodi ne pridobivajo javnih sredstev za izvajanje študijskega procesa in da morajo vsa finančna sredstva pridobiti na trgu. Vseeno pa jih pozivamo, da stopite študentom nasproti in jim omogočite brezplačno opravljanje študijskih obveznosti iz preteklega študijskega leta skozi celotno tekoče študijsko leto.