Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije smo danes podpisali dogovor o medgeneracijskem sodelovanju, saj se zavedamo demografskega stanja v Sloveniji, kjer imamo čedalje številčnejšo starejšo populacijo in čedalje manjši delež aktivne populacije, blaginja vseh prebivalcev Slovenije je tako dosegljiva samo ob tesnem medgeneracijskem sodelovanju in enakovredni skrbi za vse generacije. Tehnološki napredek in digitalizacija pa ustvarjata potrebo po učenju v vseh starostnih obdobjih in medgeneracijskem prenosu znanja.

 

Zavezali smo se, da si bomo skupaj prizadevali za: skupno informiranje in ozaveščanje javnosti o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja pri soočanju z družbenimi  izzivi; aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko in družbeno življenje ter v procese političnega odločanja, kjer bomo zagovarjali potrebo po medgeneracijskem sodelovanju in krepili vrednote medgeneracijskega sodelovanja kot so solidarnost, enakopravnost in vzajemnost; aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami, tako v delovnih procesih kot v širši družbi; oblikovanje skupnih predlogov ukrepov, ki bodo zmanjševali socialno neenakost v družbi ter zagotavljali socialno in dohodkovno varnost v vseh življenjskih obdobjih ter za vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja v vseh lokalnih okoljih, z namenom medsebojne pomoči, druženja, učenja in večje socialne vključenosti.

 

Dotaknili se bomo različnih vprašanj obeh generacij, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje, sisteme varstva otrok, štipendijsko politiko, stanovanjsko politiko, zaposlovanje in trg dela, politično in družbeno participacijo, socialni položaj mladih in starejših, zdravstvo, pokojninski sistem ter še veliko drugih.

 

Svoje skupno delovanje bomo usmerili predvsem v predlaganje ukrepov in spremljanje upoštevanja interesov mladih in starejših v politikah na državni ravni, v obravnavanje in dajanje mnenj k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področja mladih in starejših, v razpravljanje in dajanje mnenj pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih in starejših, dajanje pobud in predlogov za urejanje posameznih vprašanj na področju mladih in starejših.

 

Delovali in nastopali bomo enotno ter v ta namen ustanovili koordinacijski odbor sestavljen iz članov vsake organizacije.

 

Predsednik Dijaške organizacije Slovenije, Žiga Stopinšek, je dejal, da se »dijaki zavedamo potrebe po bolj poglobljenem in sistemskem dialogu med vsemi generacijami. Ne moremo si zatiskati oči po demografskih spremembam. Hkrati pa ne moremo spregledati spremenjene družbene okoliščine, ki vplivajo na položaj mladih in posledično na našo prihodnost. Potrebno je skupaj iskati način, kako bomo v prihodnje vodili medgeneracijski dialog in iskali širok družbeni konsenz. Temelj vseh teh prizadevanj pa je večja medgeneracijska solidarnost.«

 

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampl, je dejal, da je »današnji podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju primer dobre prakse. Dobre prakse gradnje mostu med različnimi organizacijami in različnimi generacijami. Primer dobre prakse preseganja razlik ter iskanja skupnih interesov med različnimi skupinami. Na Mladinskem svetu Slovenije smo veseli podpisa dogovora in upamo, da bo našemu svetlemu zgledu sledila tudi politika

 

Predsednik Študentske organizacije Slovenije, Aleksandar Spremo, je dejal, da je »medgeneracijska solidarnost nujna in v resnici neizogibna. V javnem diskurzu je medgeneracijsko sodelovanje nenehno prisotno in izpostavljeno kot vrednota, tudi na politični ravni, dejansko pa ne obstaja. Podpis tega dogovora je zato korak k temu, da se udejanji v praksi. Vsi podpisniki si bomo prizadevali, da se ob zastopanju interesov tistih, ki jih prestavljamo, ne pozabi na ostale deležnike. Nenazadnje imamo kot ena družba tudi enotne, skupne cilje.«

 

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Janez Sušnik je dejal, da «bomo družbi in politiki pokazali ter dokazali, da je možno sodelovati, se dogovoriti in delovati v korist celotne družbe. Ne smemo pozabiti, kaj pomenijo solidarnost, enakopravnost in vzajemnost, drugače bomo kot družba propadli. Dokazali bomo, da medgeneracijsko sodelovanje obstaja ter da je nujno za obstoj in zdrav razvoj celotne družbe. V ZDUS-u se zavedamo pomena medgeneracijskega sodelovanja ter medsebojne pomoči, saj drug brez drugega ne bi uspeli normalno delovati. To se kaže že v vsakdanjem življenju. Živimo v skupnosti in osnovna celica je družina, kjer se najbolj pozna medgeneracijsko sodelovanje in medsebojna pomoč. To delovanje in dobro prakso moramo sedaj prenesti na raven države in celotne družbe.«

 

Civilna družba mora podati pobude, za spremembe na boljše, z argumentiranimi in strokovnimi predlogi, kar nameravamo, vsi podpisniki, početi še naprej. Menimo, da nam bo samo s skupnimi močmi in sodelovanjem uspelo doseči začrtane cilje in ohraniti ter izboljšati socialno in dohodkovno varnost celotne družbe.

 

Povezava do DOGOVORA O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU.