Odprto pismo glede izplačila dodatka po 77. členu ZDUPŠOP (PKP 10)

Ljubljana, 14. april 2022 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), Ministrstvo za obrambo ter Vlado Republike Slovenije naslovila odprto pismo glede interpretacije URSZR pri izplačevanju dodatka za dijake in študente, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči, po kateri so, v nasprotju z besedilom zakona, do dodatka upravičeni le tisti posamezniki, ki delo opravljajo brezplačno. Pristojne pozivamo k spremembi interpretacije in zagotovitvi sredstev vsem dijakom in študentom, ki opravljajo naloge pomoči pri upravljanju z boleznijo COVID-19. Odprto pismo objavljamo v celoti:

Spoštovani,

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), sprejet 27. decembra in uveljavljen 30. decembra 2021, prinaša mnogo ukrepov za zajezitev širjenja epidemije COVID-19 ter za omilitev posledic te iste epidemije. Med drugim je, na veliko veselje in olajšanje ter tudi na pobudo mladinskih organizacij, uveljavil dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve tudi za dijake in študente.

Dijaki in študenti so v času širjenja bolezni COVID-19 nesebično nudili pomoč in podporo na različnih koncih zdravstvenega, socialnega ter še marsikaterega družbenega sistema. Pomagali so v klicnih centrih, zdravstvenih zavodih, domovih za starejše občane ter drugih socialnih ustanovah, pri čemer pa so bili, za razliko od zaposlenih sodelavcev, pogosto zapostavljeni z vidika nagrajevanja za opravljeno delo v okolju, v katerem je bilo tveganje za okužbo z nalezljivo boleznijo veliko večje.

Tako je dodatek za neposredno delo s pacienti, oziroma uporabniki obolelimi za COVID-19, za zaposlene določil že PKP 5 ter že od 1. junija 2020 omogočil izplačevanje dodatka v višini 30 % urne postavke. V času razglašene epidemije pa so bili vsi zaposleni v javnem sektorju na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke, pri čemer kolektivna pogodba velja seveda le za zaposlene v javnem sektorju, ne pa tudi za dijake in študente, ki opravljajo študentsko delo (ali druge skupine prebivalstva, ki delo opravljajo po drugih oblikah dela). Tudi na podlagi pozivov Študentske organizacije Slovenije so bili s PKP 7 (88. člen ZIUPOPDVE) študenti in dijaki upravičeni do dodatka v višini 30 % urne postavke, a to le do konca razglašene epidemije.

Zato smo ob sprejetju Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21: ZDUPŠOP, PKP 10) z veseljem sprejeli novico o uvedbi ukrepa, določenega s 77. členom tega zakona, po katerem so do dodatka upravičeni tudi dijaki in študenti, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja. Člen dodatno navaja, da je dodatek oproščen plačila dohodnine, davkov in prispevkov ter se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Glede na zapisano, so nekateri socialni in zdravstveni zavodi omenjeni dodatek že izplačevali tudi dijakom in študentom, ki so v zavodih opravljali občasno ali začasno delo dijakov in študentov. Zato nas je izjemno negativno presenetil dopis št. 1005-15/2022-109 – DGZR z dne 8. 4. 2022, ki ga je na zdravstvene in socialno-varstvene ustanove naslovil Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), ki je sicer pristojen za zagotavljanje sredstev za izplačilo dodatka, po katerem naj bi bili do omenjenega dodatka upravičene le tiste osebe, ki delo opravljajo brezplačno.

Iz veljavnega 77. člena ZDUPŠOP ni mogoče razbrati, da bi bili do dodatka upravičene le tiste osebe, ki za delo niso plačane, zato pristojni Urad RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo ter nenazadnje tudi Vlado Republike Slovenije pozivamo, da prekliče navedbe v omenjenem dopisu ter dodatek iz 77. člena ZDUPŠOP izplača tako, kot zapis veleva; pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter dijakom in študentom, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči.

URSZR pri tem v dopisu navaja, da so ob pripravi predloga ZDUPŠOP izhajali iz stališča, da je dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve namenjen tistim, ki navedene naloge opravljajo prostovoljno oziroma za to ne dobijo plačila. Po njihovih informacijah so nekateri dijaki ali študentje, zlasti tisti, ki so opravljali pomoč v zasebnih ustanovah, dobili plačilo za svoje delo po sorazmerno visoki urni postavki, ki so višje od urnih postavk zaposlenih v javnih zavodih: nekatere ustanove so v urno postavko za plačilo dela posameznega dijaka ali študenta vključile tudi dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, kot ga določa 56. člen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP); nekateri dijaki in študentje pa za opravljeno delo niso prejeli nikakršnega plačila.

Ker je pomembno, da so za opravljeno delo plačani oz. nagrajeni vsi, ki se vključujejo v boj proti epidemiji COVID-19, nas veseli, da s primeri, pri katerih dijaki in študenti za opravljeno delo niso bili plačani, nismo seznanjeni. Zato drugega namena, kot za zagotavljanje dodatka dijakom in študentom, ki na kakršen koli način pomagajo pri obvladovanju bolezni COVID-19, v sprejetem členu niti ne vidimo.

Glede na vse zapisano pristojne organe še enkrat pozivamo, da pri izvrševanju zakonodaje sledijo zapisanemu besedilu, ki ga je v zakonodajnem postopku sprejel Državni zbor Republike Slovenije, saj v nasprotnem primeru kršijo načela delitve oblasti in si prilaščajo diskrecijsko pravico po razlagi sprejete zakonodaje.

V upanju na pozitiven in hiter odgovor vas lepo pozdravljam.

 

Študentska organizacija Slovenije

Marike Grubar, l.r.

Predsednica