Ob začetku novega študijskega leta ŠOS opozarja na nujno reševanje problematik mladih

Ljubljana, 1. oktober 2019: Ob začetku novega študijskega leta na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pozdravljamo novo generacijo brucev ter vsem študentom želimo kakovosten in uspešen študij. Ob tem pa državo, na čelu s pristojnimi ministrstvi in Vlado Republike Slovenije, opozarjamo na nujen pričetek reševanja stanovanjske in štipendijske problematike, prav tako pa zahtevamo pristop k naslavljanju vprašanja kakovosti (predvsem terciarnega) izobraževanja.

V novo študijsko leto letos vstopa približno 75.000 študentov. Od tega je kar 15.000 tistih, ki bodo fakultete obiskali prvič, torej brucev. Vsem starim študentom in še posebej brucem želimo kakovosten in uspešen študij. Študentske organizacije, tako lokalne, kot tudi študentske organizacije na univerzah pripravljajo za vse študente številne dogodke, sprejeme in druge obštudijske aktivnosti. Aktivnosti se bodo dogajale skozi celotno študijsko leto in ste na njih vabljeni. Predvsem bruci ste tisti, za katere vabilo še posebej velja.

Dogodki ob začetku novega študijskega leta bodo tako potekali v vseh univerzitetnih središčih. V Ljubljani bo ob 16.00 na Kongresnem trgu pred univerzo potekal Pozdrav Brucem, zvečer pa Pozdrav študentom s koncertom na Kampusu.  V Mariboru že od 25. septembra v organizaciji ŠOU Maribor potekajo ‘Welcome weeks’, ki se bodo zaključili z Brucovanjem 15. oktobra na ŠTUK-u, danes zvečer pa se bo prav tako na ŠTUK-u zgodil prvi študentski torek z brezplačnim koncertom. Pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem pa se bo začel že ob 9.00 na Titovem trgu v Kopru, zvečer pa spoznavni žur organizira ŠOU Primorska.

Študenti pa spremljajte dogodke študentskih organizacij tudi med letom, saj se le-ti odvijajo skozi celotno leto. Za vsakega se bo našlo nekaj, saj so dogodki tako zabavne,  kot kulturne, izobraževalne, športne,… narave.

V kolikor boste študenti med študijem imeli kakšna vprašanja ali naleteli na težave, se lahko vedno obrnete na svoje študentske predstavnike ali tutorje, ki vam bodo zagotovo z veseljem pomagali odgovoriti na morebitna vprašanja v povezavi s študijem ali študentskim življenjem nasploh. Če svojih predstavnikov ne poznate, jih lahko preverite na spletnih straneh visokošolskih zavodov ali študentskih organizacij univerz. Za kakršnokoli pomoč pa smo vam vedno na voljo tudi na ŠOS, na elektronskem naslovu info@studentska-org.si.

Ob začetku študijskega leta pa na ŠOS opozarjamo tudi na 3 izpostavljene teme, ki so se v preteklih letih izkazale za najbolj akutne in jih je potrebno nasloviti čimprej. Omenjene teme so bile na našo zahtevo uvrščene tudi na dnevni red seje Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, ki bo potekala ta četrtek 3. oktobra 2019 ob 12:00.

 

  1. Štipendijska politika, ki v Republiki Sloveniji trenutno dijakom in študentom ne omogoča brezskrbnega izobraževanja. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva ter jih mladim v izobraževanju dodeliti tako preko povečanega števila podeljenih, kot preko višjih (že) dodeljenih državnih štipendij.

Po podatkih raziskave Evroštudent VII so povprečni stroški študenta 511,7 evra, medtem ko je višina povprečne državne štipendije 125 evrov. Zaskrbljujoč je tudi podatek iz iste raziskave, da slovenski študenti nadpovprečno slabo ocenjujejo svoj finančni položaj, kar 38 odstotkov študentov poroča, da se srečujejo z (zelo) resnimi finančnimi težavami. Še en podatek iz iste raziskave, ki kaže na prešibko socialno politiko za mlade v izobraževanju: štipendije in socialni prejemki za samo 21,8% slovenskih študentov pomenijo pretežni vir prihodka, s katerim razpolaga slovenski študent. 15,1% študentom največ sredstev zagotovi družina, kar 62,6% vseh pa največji vir prihodka predstavlja zaslužek od (študentskega) dela. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se kljub rasti življenjskih stroškov višina povprečne štipendije niža,  leta 2012 je bila višina povprečne štipendije 196 evrov, leta 2017 pa le 125 evrov. Usklajevanje višine štipendije je bilo namreč zamrznjeno in četudi se je državna štipendija v letu 2019 dvignila, odmrznitev ne upošteva dvigov, ki bi se morali zgoditi v preteklih letih.

Na ŠOS si že več let prizadevamo tudi za korenito prenovo Zoisovih štipendij za nadarjene dijake in študente. Slednji so zelo heterogena skupina in lahko izstopajo na različnih področjih; ta področja so lahko, ali pa tudi ne, del učnega programa. Dodeljevanje Zoisovih štipendij, namenjenih nadarjenim učencem z osredotočanjem na ocene, pridobljenimi v izobraževanju, je zato zgrešeno in ne dosega svojih ciljev. Še posebej ne zato, ker trenutni sistem ni usmerjen niti v iskanje talentov znotraj izobraževalnih vsebin, temveč le v nagrajevanje ‘pridnih’, torej tistih z najboljšimi ocenami. Urejanje Zoisovega štipendiranja tako stoji že več let, kljub temu, da je bila ob sprejetju Zakona o štipendiranju leta 2013 podana zaveza o njegovi prenovi. 6 let pozneje nimamo niti izhodišč za prenovo štipendiranja nadarjenih, kaj šele analiz in podatkov, vsebinskih predlogov, zakonskih predlogov ali celo delujočega sistema.

 

  1. Bivanjska problematika

ŠOS je skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije, Mladinskim svetom Slovenije in Zvezo društev upokojencev Slovenije, skupaj združenimi v Medgeneracijsko koalicijo Slovenije (MeKOS) letos Vlado Republike Slovenije že večkrat pozval k razreševanju nevzdržne stanovanjske politike v naši državi. Zaradi premajhnega vlaganja v izgradnjo javnih in neprofitnih stanovanj ter študentskih domov, tako za študente, kot mlade širše, je dostop do stanovanj, tako najemniških, kot lastniških praktično nemogoč zaradi visokih cen nepremičnin. Študenti tako vse težje pokrivamo stroške bivanja v univerzitetnih središčih (predvsem v Ljubljani in na obali), mladi pa se vse težje osamosvajamo. V kolikor država v naslednjih letih ne bo povečala kapacitet v študentskih domovih in v kolikor se bodo cene nepremičnin še zviševale se lahko upravičeno bojimo, da bo študij v prihodnosti postal le še privilegij bogatih.

ŠOS zato zahteva, da se za razreševanje stanovanjske problematike mladih nameni znatna proračunska sredstva, s katerimi bi lahko vsaj srednje- in dolgoročno olajšali osamosvajanje mladih.

 

  1. Kakovost izobraževanja

V prihajajočih mesecih in letih naš čaka prenova Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, že več kot leto dni se sestaja delovna skupina za pripravo Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020 – 2030, prav tako se prenavlja zakonodaja na področju visokega šolstva, poleg tega pa prihodnje leto potečeta Nacionalni program visokega šolstva 2011 – 2020 in Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 – 2020. Smo v obdobju, ki bo ključno zaznamovalo sistem izobraževanja v Sloveniji za prihodnja desetletja, zato si želimo, da se pripravi temeljita analiza stanja slovenskega izobraževalnega sistema z identifikacijo ključnih pomanjkljivosti ter na podlagi tega pripravo nabora ukrepov za širšo prenovo izobraževalnega sistema, ki jih bomo lahko vključili v vse ključne dokumente naše države. Pri pripravi analize pa želimo sodelovati tudi predstavniki študentov.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: “Prvi oktober vsako leto zaznamuje začetek študijskega leta, ko se študenti višjih letnikov vračamo v univerzitetna središča in tam s slavnostnimi sprejemi in zabavami sprejmemo naše bruce in brucke. Kljub veseli naravi teh dogodkov ob začetku študija, pa lahko zaskrbljeno ugotovimo, da se položaj študentov, kljub sedaj že večletni gospodarski rast, ne izboljšuje. Čeprav smo lahko veseli in ponosni, da nam za obiskovanje fakultet in akademij ni potrebno plačati šolnine, so stroški ki jih prinese študij zelo visoki (povprečno 500 evrov mesečno). Na Študentski organizaciji Slovenije se zavzemamo, da bi študij ostal dostopen vsem, ne glede na to koliko denarja imajo njihovi starši. Od vlade zato pričakujemo, da bo uresničila svoje obljube iz koalicijske pogodbe in študentom, mladim namenila več neprofitnih stanovanj, da bo financirala gradnjo novih študentskih domov in da bo poskrbela za socialno ogrožene študente, ter dvignila višino njihove štipendije.

Vsem študentkam in študentom, še posebej bruckam in brucem želim znanja in veselja polno študijsko leto.’’