Nezakonito in prisilno izseljevanje študentov na Primorskem iz študentskih domov

 

Na ŠOS smo ponovno prejeli informacije, da prihaja na Primorskem, zaradi oddaje sob turistom, do nezakonitega izseljevanja študentov iz študentskih domov. Afera se očitno letos ponavlja, ne glede na to, da naj bi lani ta problem že rešili, da imajo študenti jasno zakonsko pravico do subvencioniranega bivanja za celotno študijsko leto in da so Študentski domovi Univerze na Primorskem(UP ŠD) z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) podpisali pogodbo, ki nedvoumno določa pravico bivanja za celotno študijsko leto. Zato pozivamo UP ŠD, da nemudoma prekine podpisovanje spornih aneksov (ki so sicer nični) in predloži študentom novo pogodbo za obdobje 12 mesecev. K ukrepanju pozivamo tudi MIZŠ!

Pred slabim letom dni, dne 21. 5. 2018, smo opozorili MIZŠ, da smo s strani študentov prejeli pritožbe v zvezi s subvencioniranim bivanjem. Študenti so imeli namreč težave z bivanjem v poletnem času, saj so jih študentski domovi v tem času praviloma izselili. Pri pregledu vzorcev nastanitvenih pogodb in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov smo ugotovili, da prihaja do sistemskih kršitev pravic študentov.

Kot nam je v odgovoru potrdilo tudi pristojno ministrstvo, imajo študenti na podlagi Zakon o visokem šolstvu in omenjenega pravilnika pravico do bivanja celotno študijsko leto, torej 12 mesecev.

Kljub  temu so UP ŠD študente silili v podpis pogodbe (pogodba je namreč tipska, ŠD pa močnejša stranka), s katero so časovno omejili pravico do subvencioniranega bivanja. Tako je 7. člen nastanitvene pogodbe določal, da se “pogodba sklene za čas 10 mesecev, in sicer od 1.10.2017 do 30.6.2018 in od 1.9.2018 do 30.9.2018.“ Hkrati je isti člen določal, da “če bo stanovalec/ka potreboval bivanje v ŠD v času od 1.7.2018 do 31.8.2018 – zgolj in izključno za potrebe študijskih obveznosti, kar bo nedvomno dokazoval s potrdili visokošolskega zavoda, na katerem je vpisan, bo za to obdobje lahko sklenjen aneks k tej pogodbi.”

To je pomenilo, da so UP ŠD študente v poletnem času nezakonito izseljevali, če pa so želeli ostati, pa so morali podpisati aneks ter hkrati dokazati opravljanje obvezne študijske prakse; pisanja diplomske naloge ali zaključnega projekta; zdravstvene težave; socialne težave ali delo na recepciji.

Namen teh spornih izselitev pa je bil, da so lahko UP ŠD študentske sobe tržili v turistične namene – kot hostel.

Zahtevali smo torej podpis pogodb za 12 mesecev (kot povsod drugod), hkrati pa poudarili, da se sicer lahko ob vzajemnem interesu določi tudi izjema, ki se določi z aneksom k nastanitveni pogodbi. Torej, da je izselitev izjema in ne pravilo. Seveda ob soglasju obeh pogodbenih strank in ob upoštevanju tega, da mora tudi v tem času pogodba veljati, s tem pa tudi razmerje subvencioniranega bivanja. To bi torej pomenilo, da bi študenti, v kolikor v poletnem času sobe ne bi potrebovali, lahko s prostovoljnim aneksom začasno dovolili UP ŠD, da sobo trži. Tako bi si tudi zmanjšali stroške bivanja (če pustimo ob strani, da bi bilo prav, da bi bili deležni tudi presežka pri oddajanju sob, saj je tržna cena precej višja od študentske – subvencionirane).

Po našem pozivu je prišlo do več sestankov (zapletov, nesoglasij) in izmenjanih dopisov med ŠOS, MIZŠ in UP ŠD, na koncu pa smo dobili s strani MIZŠ zagotovilo, da bo UP ŠD upoštevalo zakonska določila, nedvoumno dikcijo obveznosti sklepanja pogodb za 12 mesec pa naj bi vsebovala tudi pogodba med MIZŠ in UP. Zato smo sklepali, da je težava rešena in da v prihodnosti ne bo prihajalo do neupravičenega in prisilnega izseljevanja študentov.

Vendar smo te dni ponovno prejeli informacije s strani študentov, da UP ŠD in Dijaški dom Portorož od njih zahtevata podpis aneksov (dostopno prek: https://www.sd.upr.siin http://dijaski.geps.si).

Kar se je zdelo nesmiselno, je postalo razumljivo ko smo hkrati ugotovili, da naj bi študentom v času vselitve ponovno vsilili pogodbe za 10 mesecev. To je še posebej sporno zaradi tega, ker so se na UP ob tem jasno zavedali, da gre za kršitev pravic študentov in da s tem kršijo akte. Gre namreč za nadaljevanja lanske afere, za katero smo mislili, da je končana.

Študenti imajo torej že vso študijsko leto neveljavne (v tem delu nične) pogodbe o nastanitvi, v tem obdobju (do 23. 4. 2019) pa bi moral podpisati še sporne anekse, s katerimi bi se lahko izognili izselitvi.

Študenti so oškodovani, hkrati pa v sila nezavidljivem položaju. Ob vselitvi niso imeli druge možnosti, kot podpisati (neveljavno) tipsko pogodbo, sicer bi ostali brez postelje. Sedaj pa morajo podpisati še (neveljavni) tipski aneks. Ker naj bi ostali v domu samo ob opravičljivih razlogih, bo morala večina študentov (kljub pravici), čez poletje zapustiti svoje sobe.

Študenti so v tem primeru šibkejša stranka. Ne glede na to, da UP ŠD nima prav, bi se morali izseliti, ostala pa bi jim samo možnost sodnega iskanja pravice. To pa je zaradi stroškov in dolgotrajnosti praktično neizvedljivo.

Zato pozivamo UP ŠD, da takoj (!) prekine s to sporno prakso ter študentom ponudi v podpis legalne pogodbe za 12 mesecev ter preneha sklepati anekse. Prav tako pozivamo k ukrepanju MIZŠ, saj gre za kršitev pravic študentov, ki vpliva na zmožnost študija. MIZŠ je tukaj tudi v vlogi resornega ministrstva tako za področje visokega šolstva (pravice študentov in dolžnosti univerz), kot subvencioniranega bivanja.

O tem se tudi odpira vprašanje neprimernega pravnega urejanja subvencioniranega (in nesubvencioniranega) bivanja v javnih in zasebnih ŠD, sporne avtonomije ŠD pri določanju pravil itd. Zato pričakujemo, da bo ministrstvo kmalu pristopilo k prenovi področne zakonodaje.

 

Klemen Peran, predsednik ŠOS: “Pri tem je ironično, da gre za javne študentske domove Univerze na Primorskem, katere ustanoviteljica je država. Delovanje ŠD UP zagotavlja MIZŠ preko financiranja javne službe (visokošolske dejavnosti) ter preko pogodbe (za subvencije študentom), samo gradnjo in obnovo študentskih domov pa dejansko financiramo študenti sami,  preko dodatne koncesijske dajatve od študentskega dela (pribl. 5 milijonov letno).”