Navodila za glasovanje po pošti in na OMNIA voliščih za študente

Študentke in študenti, v kolikor na dan volitev, v nedeljo, 24. aprila, ne boste v volilnem okraju svojega stalnega prebivališča, temveč kje drugje v Sloveniji, se lahko udeležite volitev preko pošte ali fizično na t. i. volišču OMNIA. Če se odločite, za katero od teh dveh možnosti, morate o tem pravočasno obvestiti okrajno volilno komisijo. V nadaljevanju sledi pojasnilo, kako to storite, obenem pa objavljamo seznam volišč OMNIA, ki so razpršena po celotni Sloveniji. 

 

Volitve na OMNIA voliščih

Študent volivec, ki želi glasovati na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča na volišču OMNIA, mora o svoji nameri obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere ima stalno prebivališče. To lahko stori najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja, torej, najkasneje do 20. 4. 2022 do 24. ure.

Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko študent volivec odda prek portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto (tukaj) in brez e-identitete (tukaj). Seznam OMNIA volišč najdete tukaj.

Študent volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču zunaj območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument, s katerim bo izkazal svojo identiteto.

 

Volitve po pošti

Drugi način glasovanja pa je možen po pošti. Na takšen način lahko glasujejo:

  •   študenti volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (rok za oddajo je žal že potekel);
  •   študenti volivci, ki želijo glasovati v Sloveniji zunaj okraja stalnega prebivališča;
  •   študenti volivci, ki so na dan glasovanja v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo ter invalidi, katerim je bila izdana odločba pristojnega organa o priznanju statusa invalida;
  •   študenti volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci), na dan glasovanja pa bodo v Sloveniji;
  •   študenti volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati na svojem domu;
  •  

Tudi vlogo za glasovanje po pošti lahko študent volivec odda prek portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto (tukaj) in brez e-identitete (tukaj). Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na naslov za vročanje. 

Rok za oddajo vloge za glasovanje po pošti pa je 13. april do 24:00 ure.

Obvestilo za stalno glasovanje po pošti pa lahko študent invalid pošlje Državni volilni komisiji tudi v času, ko volitve ali referendumi niso razpisani oz. najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja, priložiti mora le kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica! 

Volivci, ki so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).