Izjava proti dvigu stroškov za zviševanje ocen na Univerzi v Mariboru

Tudi na Študentski organizaciji Slovenije nasprotujemo uvedbi plačljivega višanja ocen, ki ga je Univerza v Mariboru sprejela z letošnjim študijskim letom.

Novi Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru tako za zviševanje ocene določa, da gre za komisijski izpit (četudi gre šele za npr. drugo opravljanje izpita), pri tem pa se zaračuna delo sestave komisije. Strošek tovrstnega opravljanja izpita pa za letošnje študijsko leto pa za študijsko leto 2021/22 znaša 67 EUR za študente s statusom ter 83, 8 EUR za študente brez statusa študenta.

Na ŠOS nasprotujemo prelaganju študijskih stroškov na študente, še posebej na javno financiranih visokošolskih zavodih oziroma za študij na javno financiranih študijskih programih. Če smo nasprotovali, a še vedno razumeli, prelaganje stroškov na študente v času krčenja javnega financiranja visokega šolstva pred desetletjem, pa danes takšna praksa ni več upravičena niti opravičljiva. Javno visoko šolstvo je financirano iz državnega proračuna za izvajanje celotnega študijskega programa; za izvajanje vseh s študijem povezanih obveznosti.

Ravno zaradi takšnih primerov smo v Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki je bil na pristojnem odboru Državnega zbora potrjen včeraj, zapisali, da:” … Za redni in izredni študij visokošolski zavodi ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov (stroški izbirnih postopkov, vpisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica ipd.) in stroškov povezanih z izvajanjem obveznega dela študijskega programa (prevoz, namestitev ipd.).”. S tem bodo prakse, podobne tej, ki jo je v letošnjem letu uvedla Univerza v Mariboru, postale protizakonite in izkoreninjene.


Dopolnitev prispevka: Študentski svet Univerze v Mariboru je na izredni seji 3. 3. 2022 pripravil predlog, po katerem vodstvu univerze predlaga 8 brezplačnih pristopov h komisijskemu dvigu ocene v času trajanja študija. Poleg tega je do formalne razrešitve situacije rektor UM, prof. dr. Zdravko Kačič dekanom predlagal oprostitev plačevanja komisijskih izpitov. Izjava ŠS UM je na voljo na tej povezavi.