Dodatni datumi izplačil državnih štipendij za september in oktober

Ministrstvo za socialne zadeve prejemnike državnih štipendij obvešča, da bodo štipendije kot sicer praviloma izplačane 10. oktobra 2022 (za mesec september) in 10. novembra 2022 (za mesec oktober), poleg tega pa, bosta za vse vloge, ki bodo odobrene (in še neizplačane v zgoraj navedenih datumih), dodatna datuma izplačil, in sicer 26. oktobra 2022 (za mesec september) in 25. novembra 2022 (za mesec oktober).

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v avgustu, študenti v septembru.

Za nadaljnje prejemanje štipendije po novem ni treba več oddati vloge. Če pogoje za štipendijo izpolnijo med letom, lahko vlogo vložijo tudi med letom, pri čemer jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Če dijak ali študent uveljavlja dodatek za bivanje ali dodatek za uspeh, pa je treba dokazila še vedno predložiti oziroma poslati na pristojni center za socialno delo.

Za pridobitev takšne štipendije letošnji dohodek gospodinjstva ne sme presegati 1104,33 evra na osebo. Višina štipendije je sicer odvisna od dohodkovnega razreda, v katerem je družina. Če je družina v prvem dohodkovnem razredu, kar pomeni, da njen dogodek na družinskega člana ne presega 334,64 evra, mladoletni dijak dobi 112,25 evra štipendije, polnoletni pa 224,51. Če je družina v sedmem dohodkovnem razredu, kar pomeni, da dohodek na družinskega člana ne presega 1104,33 evra, mladoletni dijak prejme 27,12 evra štipendije, polnoletni pa 54,23.

S sprejetim Zakonom za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) se bo višina štipendije v prihodnjih letih sicer dvignila za 20 % v vseh dohodkovnih razredih.