Amandmaji ŠOS na predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je danes na pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) naslovila dopis s predlogi amandmajev na predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV). V njem predlaga sprejem 3 dodatnih ukrepov s področja subvencionirane študentske prehrane in štipendij.

 

  1. Področje štipendij: omogočanje zaključka izobraževanja štipendistom v 13 mesecih od zaključka zadnjega letnika izobraževanja

Po 92. členu Zštip-1 je med obveznostmi štipendista zahteva, da ta uspešno zaključi izobraževalni program oziroma pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku. Po preteku absolventskega leta, torej s 1. oktobrom naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku, pa štipendijsko razmerje preneha na podlagi 7. odstavka 97. člena ZŠtip-1, štipendist pa mora štipendijo vrniti. V praksi pa se pogosto dogaja, da študenti po krivdi izobraževalnega programa ne morejo zaključiti do 30. septembra. Pogosto se roki zagovorov končnega dela določijo za oktober, prav tako se pogosto takrat vpisujejo zaključne ocene pri predmetih, kljub temu, da so študenti obveznosti že opravili, takšni študenti pa morajo štipendijo vračati. Problematika je letos, zaradi okrnjenega študijskega procesa in slabše dostopnosti do mentorjev zaključnih del in fakultetnega osebja, še posebej pereča.

Zakon o štipendiranju v 87. členu določa pogoje za prejemanje štipendije v primeru ponavljanja letnika in podaljšanja študentskega statusa. Tako se lahko štipendijsko razmerje in prejemanje štipendije podaljša za dodatno šolsko ali študijsko leto iz opravičljivih razlogov starševstva, zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ter višje sile. Isti člen določa tudi, da se štipendijsko razmerje po izteku izobraževalnega programa lahko podaljša do zaključka izobraževalnega programa oziroma največ eno študijsko leto po izteku programa prve ali druge stopnje višješolskega programa. Nadalje 92. člen Zštip-1 med obveznosti štipendista navaja, da mora štipendist uspešno zaključiti izobraževalni program oziroma pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku. Po preteku absolventskega leta, torej s 1. oktobrom naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku, pa štipendijsko razmerje preneha na podlagi 7. odstavka 97. člena ZŠtip-1.

V praksi je določilo namenjeno študentom, ki za zaključek izobraževalnega programa porabijo dodatno (absolventsko) leto, ki jim pripada po Zakonu o visokem šolstvu. To določilo omogoča, da štipendijska zakonodaja ni nesorazmerno strožja od visokošolske; po slednji imajo študenti možnost brezplačnega opravljanja obveznosti ter drugih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta po 69. členu ZVis. Vendar pa štipendistom zaključek izobraževalnega programa do navedenega roka pogosto ni omogočen zaradi obveznosti visokošolskega osebja. Posledica te ureditve je, da so štipendisti dolžni vrniti prejeto štipendijo za celoten čas trajanja izobraževalnega programa, kljub temu, da svojih obveznosti niso mogli izpolniti zaradi ‘višje sile’.

Zato predlagamo, da se štipendistom s spremembo 92. člena ZŠtip-1 omogoči zaključek izobraževanja do 31. oktobra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku. 

 

  1. Področje subvencionirane študentske prehrane: možnost unovčevanja subvencij med 15. in 31. julijem

Glede na aktualno situacijo, povezano z epidemijo COVID-19 predlagamo, da se odpravi omejitev koriščenja tako, da so omeji unovčevanje subvencij od 1. avgusta do vključno 15. avgusta. Podobno kot je letošnja prirejena časovnica “sodnih počitnic“.

Člen spreminja omejitev unovčevanja med 15. julija do vključno 15. avgusta. ZSŠP v prvem odstavku 8. člena med drugim daje pravico do dodatnih 10 subvencioniranih študentskih obrokov mesečno upravičencem s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti in upravičencem staršem. Z obstoječo omejitvijo v poletnih mesecih so ravno omenjene ranljive skupine najbolj prikrajšane.

 

  1. Področje subvencionirane študentske prehrane: izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane

V 62. členu ZIUOPPE je zapisana možnost podaljšanja pogodb o zagotavljanju študentske prehrane v letih 2019 in 2020 z dodatno obrazložitvijo, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin v zvezi s posledicami epidemije COVID-19 in z njo povezanih ukrepov ter morebitno ponovitev v jesenskem času obstaja verjetnost, da odpiranje ponudb ne bo mogoče pravočasno izvesti.

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) se zavedamo resnosti situacije v zvezi s potencialnimi ukrepi ob morebitni ponovitvi epidemije. Opozarjamo pa, da bi realizacija tega člena prinesla velike posledice tako na strani študentov kot na strani ponudnikov. Če se Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022 ne bo izvedel, bo ponudba v letu 2021 zelo okrnjena. Že v tem trenutku, ob sproščanju ukrepov Vlade Republike Slovenije, opažamo, da prihaja s strani gostincev do veliko odpovedi pogodb, nekateri med njimi pa razmišljajo, da bi s svojo dejavnostjo začeli komaj prihodnje leto. Le-ti ob neizvedbi javnega razpisa v letu 2021 ne bi mogli nuditi študentske prehrane. Posledično bi bili, poleg gostincev, glede ponudbe zelo prikrajšani predvsem študentje, nekateri med njimi pa ob zmanjšani ponudbi sploh ne bi imeli možnosti zaužiti toplega obroka med študijskim procesom. Lahko se namreč zgodi, da bodo z delovanjem prenehali tudi nekateri lokali v neposredni bližini fakultet ali na samih fakultetah.

Ker se na ŠOS zavedamo, da je potrebno spoštovati vsa navodila in priporočila strokovnih institucij, predlagamo, da se javni razpis vseeno izvede v čim bolj digitalni obliki in se s tem zagotovi minimalne stike članov komisije, ki sodeluje pri javnem razpisu. Če se vso gradivo zagotovi v elektronski obliki in če je posledično mogoče ponudbe ocenjevati na daljavo, je javni razpis mogoče izpeljati pravočasno. Na ŠOS smo mnenja, da bi se časovnica javnega razpisa ob digitalizaciji celo skrajšala kar prinaša pozitivne učinke tudi v času po epidemiji.

Zato na ŠOS predlagamo, da se poleg fizične prijave ponudnikov na javni razpis omogoči oziroma zahteva dodatna elektronska oddaja v obliki elektronskega sporočila ali dodatna oddaja gradiva na elektronskem mediju. V kolikor pa to ni mogoče MDDSZ zagotovi, da se vse vloge, ki prispejo na MDDSZ digitalizirajo. Prav tako pa predlagamo dopolnitev 62. člena predloga ZIUOOPE, ki bi izjemoma omogočil izvedbo Javnega razpisa pred jesenjo 2021.