Usposabljanje evalvatorjev

NAKVIS izvaja usposabljanja za študente –  presojevalce kakovosti v visokem šolstvu (evalvatorje). Študenti presojevalci aktivno sodelujejo pri presojah kakovosti visokošolskih zavodov in programov.

Presoja: zajema akreditacijo in zunanjo evalvacijo; s presojo se ovrednoti, ali so izpolnjeni kriteriji za prvo in vsako nadaljnjo akreditacijo.

Akreditacija: pomeni ugotavljanje izpolnjevanja – z zakonom določenih – pogojev in presojo izpolnjevanja meril za opravljanje visokošolske dejavnosti ter presojo kakovosti visokošolskih zavodov in študijskih programov; akreditacija se nanaša na visokošolski zavod oziroma študijski program. 

Evalvacija: predstavlja sklop vseh aktivnosti, s katerimi se spremlja izvajanje načrtov o delovanju visokošolskega zavoda ter vključenost zavoda v razvoj okolja in vrednotenje dosežkov. Gre za preverjanje kakovosti zavodov glede na sprejeta merila in svetovanje, kako doseči izboljšave.

Za zagotavljanje kakovosti je ključen tudi študentski vidik, zato je pomembno, da se čim več študentov odloči za opravljanje vloge presojevalca in tako pripomore k dvigu kakovosti v našem visokošolskem prostoru.

Študenti se lahko prijavijo na poziv NAKVIS.