Ponovni dopis vladi —- Kje je stanovanjska politika?

Ljubljana, 31. januar 2019

 

Spoštovani predsednik vlade Marjan Šarec, minister za okolje in prostor Jure Leben; spoštovane ministrice in ministri; Andrej Bertoncelj, Jernej Pikalo, Miro Cerar, Alenka Bratušek, Karl Erjavec, Boštjan Poklukar, Zdravko Počivalšek, Andreja Katič, Rudi Medved, Ksenija Klampfer, Samo Fakin, Aleksandra Pivec, Peter Jožef Česnik in Iztok Purič,

ponovno Vam pišemo v imenu organizacij, ki združujejo in zastopajo mlade v Slovenji. Dne 18. 1. 2019 smo vam poslali poziv mladih glede stanovanjske problematike v katerem smo opozorili, da med prioritetami Vlade RS v letu 2019 ni stanovanjske politike.

Izpostavili smo, da mlade (pa tudi nekoliko starejše) generacije bistveno težje dostopamo do stanovanj, kot so generacije pred nami; da je stanovanjski položaj mladih skoraj povsem odvisen od naših staršev, da imajo dostop do stanovanj predvsem tisti, ki prihajajo iz premožnejšega okolja; da si povprečen zaposlen mlad človek, ne more privoščiti dostojnega najema ali nakupa stanovanja; da si vse več mladih težje privošči bivanje v mestih, kjer se izobražujejo itd.Primanjkuje najemniških stanovanj (kot tudi stanovanj nasploh), kar predvsem občutijo mladi; dijaki in študenti pa imajo težave z bivanjem že v času izobraževanja, saj primanjkuje tudi dijaških in študentskih domov. V zadnjem času pa opažamo tudi vse bolj pogosto nekontrolirano oddajanje stanovanj v turistične namene, kar povzroča dodatne težave na stanovanjskem trgu.

Izpostavili smo, da je potrebno nameniti precej več sredstev (proračunskih) za reševanje stanovanjske problematike – tako za gradnjo kot za spodbude; povečati fond javnih najemnih stanovanj (najprej tam, kjer je potreba po njih največja) – še posebej več neprofitnih najemniških stanovanj za mlade; graditi javne dijaške in študentske domove (najprej tam, kjer je potreba po njih največja); preprečiti oddajo stanovanj “na črno”; ponovno uvesti ugodna posojila za mlade družine itd.

Vlada RS je v času od tega dopisa soglasno potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019, ki prav tako potrjuje, da stanovanjska problematika ni prioriteta. So se pa v njem znašle prioritete, ki jih precej težje razumemo.

In to kljub temu, da Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022 predvideva, da se bodo proračunska sredstva za stanovanja do konca mandata dvignila na 0,4 % BDP. S sporazumom naj bi tudi zagotovili poroštva države za stanovanjske kredite, povečali kapacitete v študentskih domovih ter povečali fond najemnih stanovanj na 10.000 stanovanj itd.

S strani Kabineta predsednika Vlade RS smo na dopis prejeli odgovor, da se »zavedajo nujnosti reševanja stanovanjske problematike«. Med prioritete vlade sicer »tema ni uvrščena, vendar to ne pomeni, da vprašanje stanovanj za mlade ni ena od prednostnih nalog Ministrstva za okolje in prostor RS.« Zato so odstopili zadevo v reševanje kabinetu ministra in ga pozvali, naj se z nami sreča.

Podpisane organizacije nismo nikdar trdile, da se Vlada RS ne zaveda stanovanjske problematike. Zavedamo se je vsi državljani, saj gre za pomembno in izpostavljeno (tudi medijsko) javno politično temo. Problematika je bila del predvolilnih kampanj in je vključena v koalicijski sporazum.

Zavedamo se, da gre za področje delovanja MOP, s katerim sicer sodelujemo, ko gre za vprašanja mladih, npr. znotraj izvajanja politik Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025. Težje se sicer strinjamo z navedbo, da so stanovanja (za mlade) ena od prednostnih nalog ministrstva; že ko pogledamo razrez proračuna ali kadrovsko sestavo ministrstva.

Poziva za prednostno obravnavo problematike nismo poslali, ker bi želeli z ministrstvom ugotavljati, kje so težave in kaj načrtujejo, temveč zato, da bi širša politika prepoznala stanovanjsko problematiko kot ključno za razvoj mladih in družbe nasploh. Ni težava v tem, kako MOP (in stanovanjski skladi) deluje znotraj svojih proračunskih in kadrovskih zmožnosti, temveč omejenost proračunskih in kadrovskih zmožnosti.

Vseeno smo se dne 30. 1. 2019 konstruktivno sestali na MOP, kjer nas je sprejel državni sekretar Aleš Prijon. Izmenjali smo si informacije in poglede na reševanje stanovanjske problematike ter predvidene projekte MOP. Glede izpostavljenih tem smo se strinjali, da gre za pomembno temo, ki terja skupne napore. Skozi pogovor pa smo lahko tudi ugotovili, da so za reševanje potrebna precej višja sredstva – za povečanje javnega stanovanjskega fonda tako proračunska sredstva kot državna posojila; nekaj težav naj bi odpravila nova zakonodaja, predvsem Stanovanjski zakon. Na področju nadzora, predvsem nad oddajo v turistične namene, pa so težave v kadrovski podhranjenosti MOP oz. Inšpektorata RS za okolje in prostor.

Odstop zadeve v “reševanje” MOP tako ni rešil ničesar. Nasprotno, “odstop vprašanja” je na tako na simbolni ravni kot na ravni opravljenega sestanka samo potrdil, kar smo že v osnovi izpostavili. Da je ključen problem v dolgoletnem ignoriranju stanovanjske problematike na ravni vlade (pa tudi političnih strank in poslancev Državnega zbora RS). Posledično se področju ne namenja zadostne pozornosti, ni uvrščeno med prioritete, ne zagotovi se primernih proračunskih sredstev ter zadosti kadrovskim potrebam.

Ali politiki niti malo, tudi če sami nimajo teh težav, ne občutijo ali vsaj opazijo stanovanjske problematike – niti preko medijev?

Nemalokrat poslušamo, da “na mladih svet stoji”, da smo prihodnost družbe, o katastrofalnem odhajanju mladih v tujino itd. Ko je potrebno velike besede udejanjiti, pa pride do težav. Nikdar ni pravi čas in nikdar ni na voljo denarja, hkrati pa nenehno beremo o deset milijonskih nepovratnih sredstvih gospodarstvu, sto milijonskih spodbudah in dokapitalizacijah in milijardnih projektih. Ni res, da ni sredstev, le volje ni.

Pa tokrat niti ne izpostavljamo samo mlade kot take, temveč opozarjamo na sistemsko zapostavljanje osnovne in ustavne funkcije države, da “ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje”, ob hkratnem upoštevanju, da je Slovenija “socialna država”.

Od vas pričakujemo, da nam omogočite srečanje z vami v takšni sestavi, ki bo omogočila celovito obravnavo problematike, ki smo jo izpostavili.

 

V skorajšnji izgubi upanja na pozitivne spremembe vas lepo pozdravljamo,

 

Anja Fortuna, l.r.

predsednica Mladinskega sveta Slovenije

 

Jaka Trilar, l.r.

predsednik Študentske organizacije Slovenije

 

Lucija Karnelutti, l.r.

predsednica Dijaške organizacije Slovenije