Javni poziv k prijavi za predsednika Razsodišča Študentske organizacije Slovenije (M/Ž)

Ljubljana, 21. 5. 2019

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Pravilnika o Razsodišču Študentske organizacije Slovenije (PraRaz-3) objavljam naslednji

 

JAVNI POZIV K PRIJAVI

ZA PREDSEDNIKA RAZSODIŠČA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE (M/Ž)

 

 

Predsednik Razsodišča Študentske organizacije Slovenije vodi in predstavlja razsodišče.

 

Pogoji za predsednika Razsodišča Študentske organizacije Slovenije sta:

  • diploma pravne fakultete;
  • ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje;
  • ne sme biti v delovnem razmerju s ŠOS ali z njenimi organizacijskimi oblikami ali s pravnimi osebami, katerih ustanoviteljice ali soustanoviteljice so ŠOS ali njene organizacijske oblike.

 

Popolna kandidatura mora vsebovati:

  • življenjepis;
  • fotokopijo diplomske listine, s katero izkazuje zahtevano izobrazbo;
  • izvirnik potrdila o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.

 

Predsednika Razsodišča ŠOS izvolijo člani Razsodišča ŠOS z dvotretjinsko (2/3) večino vseh članov. Mandat predsednika Razsodišča ŠOS je dve (2) leti.

 

Popolne kandidature morajo biti poslane najkasneje do vključno 3. 6. 2019 po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZSODIŠČE« in po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si.

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature bodo zavržene.

 

Razsodišče ŠOS bo v osmih (8) dneh po zaključenem postopku po elektronski pošti obvestilo neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Študentska organizacija Slovenije

Aleksandar Spremo, dipl. prav. (UN)

                                               Generalni sekretar

Javni poziv