Subvencioniran prevoz

 

Dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih imajo pod pogoji, ki so določeni v Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec.

Pravico do subvencioniranega prevoza lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja.

 

Polletne in letne subvencionirane vozovnice

Upravičenci imajo možnost nakupa polletne in letne subvencionirane vozovnice:

 •  za DIJAKE je možen nakup polletne vozovnico  za obdobje od 1.9. do 31.1. (5 mesecev) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.9. do 30.6. (10 mesecev),
 •  za ŠTUDENTE je možen nakup polletne vozovnice  za obdobje od 1.10. do 31.1. (4 mesece) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.10. do 30.6. (9 mesecev).

 

 

Kdo so upravičenci?

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

 • dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
 •  udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
 •  študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,
 • in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:
  • v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
  • vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
  • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik v primeru kršitve vrne neupravičeno obogatitev v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve.

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naslova bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj.

Med krajem stalnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem (študentski dom, pri zasebniku) pripada upravičencu izključno vozovnica za 10 voženj na mesec (kadar za navedeno relacijo ne potrebuje mesečne vozovnice).

 

Kako do subvencionirane vozovnice?

V šolskem/študijskem letu 2017/2018 pa se uvaja storitev e-vloge, ki bo upravičencem omogočila, da oddajo vlogo in pridobijo enotno subvencionirano vozovnico prek spleta in s tem skrajšajo čakanje v vrstah na prodajnih mestih prevoznikov.

 

Pridobitev enotne vozovnice IJPP prek spleta:

1. Če še nimaš digitalnega potrdila, greš z osebnim dokumentom na najbližjo upravno enoto, kjer oddaš vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila. V nekaj dneh prejmeš po fizični in elektronski pošti kode za prevzem.

2. Z digitalnim potrdilom (v imenu mladoletnih oseb lahko to storijo starši oz. zakoniti zastopniki, ki imajo digitalno potrdilo) izpolniš e-vlogo za enotno vozovnico, ki je od 21. avgusta 2017 objavljena na portalu eUprava, povezava na vlogo pa je tudi na spletni strani MzI, prav tako na spletni strani Ministrstva za javno upravoMinistrstva za izobraževanje, znanost in šport in na prodajnih mestih prevoznikov in na http://subvencije.ijpp.si/portal/811/.

3. Upravičenci, ki boste oddali elektronsko vlogo in bo le ta odobrena, boste lahko s šifro vloge, ki jo boste prejeli v sklopu obvestila preko e-uprave, opravili nakup subvencioniranih vozovnic (v primeru, da upravičenec, ki bo želel opraviti nakup vozovnice na prodajnem mestu, ne bo imel pri sebi šifre vloge, lahko nakup izvede na podlagi predloženega osebnega dokumenta oziroma emšo številke). V predal Moja eUprava boš torej prejel potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro, s katero lahko prek spleta kupiš vozovnico pri treh izvajalcih subvencioniranih prevozov: LPP LjubljanaAvrigo Nova Gorica in Izletnik Celje.

 • Če že imaš elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP.
 • Če enotno vozovnico kupuješ prvič, jo fizično prevzameš na prodajnih mestih prevoznikov. Seznam prodajnih mest je  objavljen tukaj.

V kolikor bodo izbrana postajališča elektronske vloge neustrezna, lahko upravičenec na prodajnem mestu izpolni in podpiše pisno vlogo.  Na pisni vlogi se izpolnijo podatki o postajališčih, ime in priimek upravičenca, podpis in šifra vloge. Drugih podatkov ni potrebno izpolnjevati. Naveden način spremembe podatkov se nanaša izključno na spremembe postajališč. Za vse ostale spremembe, ki so navedene v pravilniku (v primeru spremembe naslova bivanja, statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove upravičenca in vrste vloge),  je potrebo predložiti novo vlogo.

 

Informacije o lokaciji in uradnih nazivih postaj in postajališč, voznih redi ter možnostih kombiniranja prevoza med začetno in končno postajo vlagatelji lahko predhodno preverijo na Portalu IJPP.

 

Še vedno pa je možen tudi nakup vozovnice neposredno na prodajnih mestih: Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 in obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja.

 

Več informacij o subvencioniranih prevozih za študente najdete na:

 

Integriran javni potniški promet

Ministrstvo za infrastrukturo je s 1.9.2016 uvedlo enotno elektronsko vozovnico za medkrajevni in mestni javni potniški promet v Sloveniji. Subvencionirana vozovnica se upravičencu izda kot subvencionirana vozovnica IJPP v obliki elektronske vozovnice IJPP na brezstični čip kartici IJPP.

Potnik subvencionirano vozovnico IJPP uporablja kot enotno vozovnico IJPP, ki mu na geografskem območju veljavnosti (relaciji, coni) omogoča:

 • uporabo različnih vrst prevoza (vlak/avtobus) in
 • prestopanje na vozna sredstva različnih prevoznikov.

Potnik lahko subvencionirano vozovnico IJPP torej uporablja na vseh avtobusih, s katerimi se izvaja javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem linijskem cestnem prometu, na vlakih, ki so označeni kot regionalni vlak ali potniški vlak  ter v tistih mestnih prometih, ki so vključeni v sistem IJPP (Ljubljana, Maribor).

Za ostale mestne promete (Kranj, Novo mesto, Koper, Jesenice in Murska Sobota) lahko upravičenec pridobi subvencionirano vozovnico, ki velja le na avtobusih, ki izvajajo posamezni mestni promet.

 

Ključne novosti subvencionirane vozovnice IJPP so torej:

 • Nova subvencionirana vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza za medkrajevno relacijo  navedeno na vlogi.
 • V kolikor vlagatelj potrebuje potovanja z mestnim prometom zunaj navedene medkrajevne relacije, mora kupiti kombinirano vozovnico, ki poleg medkrajevne relacije, obsega še ustrezne mestne promete.
 • Subvencionirana vozovnica za uporabo mestnega prometa v Kranju, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah  in v Murski Soboti, še ni produkt IJPP, zato jo lahko upravičenci pridobijo le na prodajnem mestu prevoznika v tem mestnem prometu in se  uporablja izključno na vozilih tega prevoznika.

 

Ob plačilu dodatka, ki je določen z veljavno tarifo prevoznika, lahko potnik s subvencionirano vozovnico IJPP uporablja tudi naslednja vozna sredstva oziroma nadstandardne storitve:

 • vlake, ki vozijo v notranjem železniškem prometu in so označeni kot InterCity Slovenija (ICS) ali InterCity (IC),
 • avtobuse, s katerimi se izvaja javni linijski prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu in vlake v mednarodnem železniškem prometu, ki so označeni kot vlaki EuroCity (EC), Mednarodni vlaki (MV) in vlaki EuroNight (EN),
 • sedež v vagonu vlaka 1. razreda in
 • prevoz prtljage, živali, nespremljane pošiljke ali kolesa.

Potnikom so za lažje uveljavljanje pravic iz naslova uporabe kartice IJPP in subvencionirane vozovnice IJPP na voljo dodatne informacije na portalu IJPP in v Splošnih pogojih za uporabo subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa.

 

Cene vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu

MESEČNA VOZOVNICAPOLLETNA VOZOVNICALETNA VOZOVNICA
VRSTA VOZOVNICEŠTUDENTI- 4 MESECEDIJAKI -5 MESECEVŠTUDENTI- 9 MESECEVDIJAKI-10 MESECEV
Vozovnica za  10 voženj na mesec20 €70 €87,5 €135 €150 €
1 RAZRED: do 60 km25 €90 €112,5 €180 €200 €
2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km35 €130 €162,5 €270 €300 €
3 RAZRED: več kot 90 km55 €210 €262,5 €450 €500 €

 

Doplačila za mestni promet (kombinirana vozovnica)

 

 

POLLETNA VOZOVNICALETNA VOZOVNICA
MESTNI PROMETMESEČNA VOZOVNICAŠTUDENTI- 4 MESECEDIJAKI -5 MESECEVŠTUDENTI – 9 MESECEVDIJAKI – 10 MESECEV
Ljubljana10 €40 €50 €90 €100 €
Maribor5 €20 €25 €45 €50 €
Jesenice25 €90 €112,5 €180 €200 €

 

Cene mesečnih vozovnic samo v mestnem prometu

 1. cona2. cona3. cona
Ljubljana20 €25 €25 €
Maribor15,61 €//

 

Cena za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih za direktne mesečne vozovnice za mestni promet v Kranju, Novem mestu in Kopru (na vlogi samo mestni promet) so identične in sicer znaša:

 

 

POLLETNA VOZOVNICALETNA VOZOVNICA
MESTNI PROMETMESEČNA VOZOVNICAŠTUDENTI- 4 MESECEDIJAKI -5 MESECEVŠTUDENTI-9 MESECEVDIJAKI-10 MESECEV
Kranj, Novo mesto in Koper5 €20 €25 €40 €45 €

Mestne vozovnice za navedena mesta so v kombinaciji z medkrajevnim prometom brezplačne.

 

Izdaja subvencionirane vozovnice v Murski Soboti je možna le v kombinaciji z medkrajevno vozovnico in je brezplačna.