Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
Info-točka
Druge oblike pomoči

Druge oblike pomoči

Druge oblike pomoči za študente


1. Občinska pomoč

Na nekaterih občinah lahko zaprosiš za občinsko pomoč, namenjeno premestitvi trenutnih socialnih ovir. Za več informacij se obrni na svojo občino. Načeloma gre za enkratno denarno pomoč, v že naprej določenem znesku. Poleg tega pa veliko manjših občin ponuja štipendije za študente iz njihove občine. O tem se prav tako pozanimaj na svoji občini.

2. Fundacija Študentski tolar Študentske organizacije Univerze v Ljubljani

Razpisi se izvajajo le v primeru zadostnih razpoložljivih sredstev.

  • Enkratna izredna denarna pomoč: razpis za enkratno denarno pomoč Študentski tolar navadno poteka dvakrat letno. Namenjem je tistim, ki imajo status študenta na kateremkoli visokošolskem ali univerzitetnem zavpdu članice ŠOU v Ljubljani ali so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali univerzitetnem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb. Do dodelitve izredne denarne pomoči so upravičeni študenti, ki se zaradi razlogov, na katere sami ne morejo vplivati, znajdejo v položaju hude materialne ogroženosti.


Kako zaprositi za enkratno izredno denarno pomoč Fundacije Študentski tolar?
S priporočeno pošto na naslov »Fundacija Študentski tolar Ustanova ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana« pošlješ izpolnjeno vlogo za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči, prošnjo za dodelitev in ostale zahtevane priloge. Vse informacije o zahtevanih prilogah ter vlogo za dodelitev pomoči najdeš na njihovi spletni strani: http://www.studentski-tolar.si/

  • Subvencionirani jezikovni tečaji, ki jih izvaja Zavod Šolt: pogoj za prijavo je status študenta, ki ni v rednem delovnem razmerju in je vpisan katerikoli visokošolski ali univerzitetni zavod članice Študentske organizacije v Ljubljani. Jezikovni tečaji so za upravičenci delno subvencionirani, delno pa si jih tečajnik pokrije sam – prispevati mora 30 evrov.

Kako zaprositi za subvencioniran jezikovni tečaj?
Vsak prosilec mora za pridobitev pomoči oddati pisno prošnjo – motivacijsko pismo, izpolnjeno vlogo za dodelitev pravice do brezplačnega jezikovnega tečaja in druge zahtevane priloge na naslov »Fundacija Študentski tolar Ustanova ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana«.
Vse informacije o zahtevanih prilogah ter vlogo za dodelitev subvencije najdeš na njihovi spletni strani: http://www.studentski-tolar.si/

3. Pomoči v okviru fundacije Solidarnostni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru

Razpisi se izvajajo le v primeru zadostnih razpoložljivih sredstev.

  • Enkratna pomoč študentom Univerze v Mariboru: Solidarnostni sklad skupaj z Mestno občino Maribor izda razpis za dodelitev enkratne  finančne pomoči. Na razpis se lahko prijavi študent Univerze v Mariboru, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pa ni presegel 160% bruto zajamčene plače.
  • Pomoč pri plačilu deleža stroškov bivanja v študentskih domovih: razpis poteka vsako leto v začetku oktobra, prijavi pa se lahko študent Univerze v Mariboru, ki je državljan RS in katerega dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ni presegel 160% bruto zajamčene plače. Razpisna komisija glede na točkovnik izbere 40 kandidatov, katerim Solidarnostni sklad za bivanje subvencionira pavšalne zneske v enotni višini 40,00 €, preostali del najemnine pa izbrani upravičenci krijejo sami.
  • Pomoč pri plačilu deleža stroškov študentske subvencionirane prehrane: razpis poteka vsako leto v začetku oktobra, prijavi pa se lahko študent Univerze v Mariboru, ki je državljan RS in katerega dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ni presegel 160% bruto zajamčene plače. Razpisna komisija glede na točkovnik izbere 40 kandidatov, katerim Solidarnostni sklad za bivanje subvencionira pavšalne zneske v enotni višini 40,00 €, preostali del prehrane pa izbrani upravičenci krijejo sami.
  • Sodelovanje s CSD Maribor: Solidarnostni sklad podeljuje pomoči v višini 40€/mesečno desetim najbolj ogroženim študentom.
  • Sodelovanje z Zvezo veteranom vojne za Slovenijo: otrokom žrtev vojne za Slovenijo, šolajočim študentom in dijakom se pomoč izvaja v obliki delnega mesečnega plačila stroškov prevoza od kraja bivanja do kraja šolanja za celotno študijsko oziroma šolsko leto.

Kdaj in kako lahko zaprosiš za pomoč v okviru fundacije Solidarnostni sklad?
Kandidat se mora v razpisanem roku prijaviti preko spletne prijave, ki je objavljena na spletni strani http://www.solidarnostnisklad.si/2011/ (kjer najdeš tudi vse potrebne informacije o prilogah ipd.). Po uspešni prijavi je potrebno prijavno dokumentacijo natisniti, jo pregledati, ustrezno dopolniti, dodati obvezne priloge, ter vse skupaj v zaprti ovojnici nasloviti na naslov: Solidarnostni sklad, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali v času uradnih ur osebno dostaviti v pisarno Solidarnostnega sklada ali v tajništvo ŠOUM.
*Posamične pomoči Solidarnostnega sklada Študentske organizacija Univerze v Mariboru se medsebojno izključujejo!

4. Preživnina

Preživninska obveznost izhaja iz starševske pravice, ki zagotavlja otroku, da ga starši preživljajo do njegovega 18. leta, če pa se redno šola, ga morajo starši preživljati do 26. leta. Po zakonu morajo torej najprej starši preživljati otroka, šele če starši otroku ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za preživljanje, je le-ta upravičen do pomoči s strani države.

Kako si urediti preživnino?

Dogovor o preživnini zase (če si starejši od 18 let ter mlajši od 26 let), lahko skleneš skupaj s starši pri notarju, seveda pod  pogojem, da ste glede zneska preživnine sporazumni. V primeru, da se glede zneska preživnine ne morete sporazumeti in nastane spor, moraš pri pristojnem okrožnem sodišču vložiti tožbo za preživnino. Več: http://www.jps-rs.si/si/

5. Otroški dodatek

je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 99% povprečne plače v RS. Dodatek se pridobi za vsakega otroka, ki je mlajši od 18 let, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. V večini primerov so dijaki, ki so mlajši od 18 let do otroškega dodatka upravičeni. Študenti od 1. januarja 2012 dalje do otroškega dodatka niso več upravičeni.

6. Denarna socialna pomoč

Kaj je denarna socialna pomoč?

Denarna socialna pomoč je pomoč namenjena tistim, ki nimajo dovolj sredstev, premoženja ali prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje. Pravica do denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi premoženja in dohodkov posameznika ali družine – večinoma v zadnjih treh mesecih.
Denarno socialno pomoč je načeloma potrebno vrniti: ali že za čas življenja ali pa jo ob dedovanju vračajo dediči posameznika, ki je socialno pomoč prejemal. To seveda v primeru, da je bil posameznik lastnik premoženja. Če temu ni tako, socialne pomoči ni potrebno vračati. Socialne pomoči prav tako ni potrebno vračati, če jo je posameznik prejel manj kot 12krat.

Socialna pomoč in študenti mlajši od 26 let

Študent, ki je mlajši od 26 let in nima prijavljenega lastnega gospodinjstva in ne prejema preživnine, je upravičen do socialne pomoči, v okviru socialne pomoči za katero zaprosi njegova družina. Cenzus za dodelitev socialne pomoči in višina socialne pomoči sta v tem primeru odvisna od števila družinskih članov, dohodkov v zadnjih treh mesecih ter premoženja družine.

Za socialno pomoč pa lahko sam zaprosi tudi študent, ki je mlajši od 26 let, vendar le, če si je pred tem uredil preživnino s strani staršev in zadostil ostalim določilom centra za socialno delo. Starši so ga namreč, če se redno šola, v  skladu z zakonom, dolžni preživljati do 26. leta.
Socialna pomoč in samovzdrževani študenti (študenti z lastnim gospodinjstvom, ki prejemajo preživnin ali študenti nad 26. letom).

Če je študent mlajši od 26 let in samovzdrževan (ima prijavljeno lastno gospodinjstvo, ne živi več pri starših in prejema preživnino oziroma ustreza zakonskim določilom) ali je star več kot 26 let, se mu v izračun cenzusa za pridobitev socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev šteje samo njegovo premoženje ter njegovi dohodki, načeloma zadnjih treh mesecev (gre predvsem za dohodke od občasnih del ter preživnine, medtem ko se štipendije v izračun socialne pomoči ne štejejo, razen štipendije, ki presega višino minimalne plače).

Priporočamo vam, da se, preden za socialno pomoč zaprosite, o upravičenosti pozanimate na svojem centru za socialno delo. Več na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/ sociala/denarna_socialna_pomoc/

Kako pridobiti državno socialno pomoč?

Pravico do državne socialne pomoči morajo prosilci uveljavljati na centru za socialno delo, v občini kjer imajo prijavljeno stalno bivališče. Pravico uveljavljate z Vlogo za uveljavljanje pravic do javnih sredstev, ki jo na center za socialno delo, skupaj s potrebnimi prilogami oddate osebno ali preko pošte. Vloga je dostopna preko: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf

O tem, katere priloge moraš priložiti, pa se pozanimaj na svojem centru za socialno delo.

Po pridobitvi socialne pomoči:
Po tem, ko socialno pomoč posameznik pridobi, mora v primeru spremembe, centru za socialno delo, kjer je pomoč pridobil, le to sporočiti v osmih dneh po tem, ko je sprememba nastala oziroma je zanjo izvedel.


7. Izredna denarna socialna pomoč

se dodeli, če se oseba znajde v materialni ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na nastanek katerih ni mogla vplivati. Dodeli se v enkratnem znesku ali za obdobje do 6 mesecev. Prejemnik mora izredno denarno socialno pomoč porabiti v roku 30 dni od prejema, za stroške opredeljene v vlogi, ki jo je predložil Centru za socialno delo. V roku 45. dni po prejemu izredne socialne pomoči, oziroma do najkasneje do vložitve nove vloge za pomoč, mora Centru za socialno delo predložiti dokazila o porabi sredstev.

Kako do izredne denarne socialne pomoči?

Vlogo za izredno denarno socialno pomoč (vloga je dostopna prek: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/vloga_zupjs_idsp_obr_8_43_cb.pdf ), skupaj s prilogami, priporočeno pošlješ ali osebno vročiš na Center za socialno delo v občini v kateri imaš stalno prebivališče. Za informacije o tem katere priloge je potrebno priložiti se obrni na svoj Center za socialno delo.